Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya planeringsunderlag för arbete med naturvård i ett landskapsperspektiv

Illustration Grön infrastruktur

Illustration: Tobias Flygar

Länsstyrelsen publicerar planeringsunderlag som visar var det finns koncentrationer av naturvärden i länet. Underlagen omfattar naturvärden kopplade till gräsmarker, våtmarker och skog, som kan användas vid planering och prioritering av exempelvis naturvårdshänsyn och naturvårds-insatser.

Användningsområden för planeringsunderlagen

De underlag som nu publiceras togs fram 2017/2018 inom arbetet med grön infrastruktur och kallas för värdetrakter. En värdetrakt är ett landskapsavsnitt med en högre koncentration av naturvärden än omgivande landskap. Värdetrakterna har ingen juridisk status, men utgör ett viktigt kunskapsunderlag för markägare, exploatörer, kommuner och myndigheter vid bedömning av naturhänsyn vid ändrad markanvändning, exploatering, infrastrukturplanering, fysisk planering och miljöprövning. Tänk på att höga naturvärden även kan finns utanför värdetrakter och att ny information kan ha tillkommit sedan värdetrakterna togs fram. Länsstyrelsen planerar att revidera nu publicerade värdetrakter kommande år.

Syftet med grön infrastruktur och värdetrakterna är att markägare, bolag, kommuner och myndigheter samt andra aktörer ska kunna planera och genomföra naturvårdsinsatser utifrån ett landskapsperspektiv. På så sätt bidrar de åtgärder som görs till största möjliga naturvårdsnytta.

Nedan anges några exempel på hur värdetrakterna kan användas i praktiskt arbete;

  • Skogsbolag och andra skogliga aktörer kan planera sina frivilliga avsättningar och natur-vårdande skötselåtgärder till värdetrakter.
  • Markägare kan bedöma förekomst av ekologiskt viktiga livsmiljöer som gynnar fridlysta arter i samband med framtagande av skogsvårdsplaner, dikningsföretag och anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om bidrag för restaurering och skötsel av artrika gräsmarker.
  • Kommuner kan använda värdetrakterna vid miljöbedömningar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar i översiktsplanering och detaljplanering.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen använder värdetrakterna vid planering och prioritering av olika naturvårdande insatser, exempelvis frivilligt formellt skydd, naturvårdande skötsel och rådgivningsinsatser.

Anledningen till att värdetrakterna publiceras först nu är att Länsstyrelsen bedömde att det behövdes ett större förankrings- och kommunikationsarbete riktat till skogliga aktörer, kring syfte och användning av värdetrakterna. Allt fler inser vinsten med att arbeta med värdetrakter som planeringsunderlag och efterfrågas nu av bland annat de stora skogsbolagen i länet liksom flera kommuner.

Inför publiceringen har länsstyrelsen också fört dialog med skogliga aktörer och konstaterat att det finns ett brett intresse att ta del av länets värdetrakter.

Kontakt

Annelie Johansson

Chef naturskyddsfunktionen, naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss