Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt verktyg visar tillstånd och trender i skogen

tallskog som speglar sig i lugn sjö

Foto: Mostphotos

Idag dominerar skogar yngre än 60 år skogslandskapet och den äldre skogen har minskat jämfört med 1920-talet. Det visar den senaste statistiken för Miljötillståndet i skogslandskapet, delprogram inom den regionala miljöövervakningen. Nu finns resultatet också tillgängligt i en interaktiv webbapplikation, PxWeb, där användaren lätt kan söka fram informationen.

Exempel från Jämtlands län

Diagrammet nedan visar utvecklingen av länets skogslandskap utifrån arealuppgifter vart tionde år i Jämtlands län under perioden 1958 till 2018.

Diagram som visar utvecklingen av länets skogslandskap utifrån arealuppgifter vart tioden år mellan 1958 och 2018 i Jämtlands länFörstora bilden

Förklaring diagram

  • Blå stapel: ung skog 0-60 år som inte på länge kommer att kunna bidra till uttag av träråvara
  • Orange stapel: medelåldersskog 61-120 år som är avverkningsmogen eller nära avverkningsmogen
  • Grå stapel: gammal skog över 121 år som med stor sannolikhet hyser höga naturvärden

Diagrammet visar effekten av införandet av 1950-talets trakthyggesbruk, som över tid genererat ett stort uttag av virke i Jämtlands län. Samtidigt har trakthyggesbruket bidragit till att virkesförrådet av avverkningsmogen skog i länet framgent kommer att vara betydligt lägre i avvaktan på att ungskogen i produktionsskogarna, som idag dominerar skogslandskapet, växer till sig.

Att arealen gammal skog i Jämtlands län håller sig konstant över åren är till stor del en effekt av det låga avverkningstrycket ovanför, eller i anslutning till, den formella gränsen för fjällnära skog. Ovanför gränsen för fjällnära skog krävs tillstånd för avverkning. Förekomsten av arter är störst i äldre skog med lång kontinuitet. Även om arealen äldre skog och mängden död ved har ökat sedan 1990-talet så är andelen produktiv skogsmark med naturskogskaraktär mindre än två procent inkluderat formellt skydd.

Hur tar du del av informationen?

Statistiken är samlad i webbapplikationen PxWeb. Med hjälp av webbverktyget kan du som användare ta fram statistik och ladda ner resultat i olika format för vidare bearbetning. Det är också möjligt att skapa kopplingar för att visa statistiken på exempelvis en egen webbplats via ett så kallat API (gränssnitt för kommunikation mellan applikationen och datamängden). Till statistiken finns även en rapport med övergripande beskrivningar av tillstånd 2016–2020 och trender, i vissa fall ända tillbaka till 1920-talet.

Vad gör vi inom den regionala miljöövervakningen?

Delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskapet inom den regionala miljöövervakningen sammanställer data från Riksskogstaxeringen som beskriver tillstånd och trender med betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen på regional nivå (län i de flesta fall). Statistiken omfattar till exempel skogens ålder och trädslagsblandning, strukturer såsom död ved, grova träd och hålträd, ekosystemtjänster såsom bärproduktion och virkesförråd, samt åtgärder inom skogsbruket.

Kontakt

Pär Hedberg

Naturvårdshandläggare

Annelie Johansson

Chef naturskyddsfunktionen, naturvårdsenheten

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss