Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny funktion i GIS kan underlätta för skogsägare

Fjällnära skog, gamla granar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Karttjänsten "Värdefulla naturområden i Jämtlands län" kompletterar tidigare publicerade kartskikt över naturvärden

Nu finns ett nytt digitalt kartlager ”Värdefulla naturområden i Jämtlands län” som visar skogliga naturvärden. Funktionen finns tillgänglig i Länsstyrelsens karttjänst Regionalt webbGIS

Länsstyrelsen Jämtlands län har i dagarna publicerat en ny karttjänst med information om skogliga naturvärden. Karttjänsten Värdefulla naturområden i Jämtlands län kompletterar tidigare publicerade kartskikt över naturvärden i t ex våtmarker, vattendrag och ängs- och betesmarker.

Områdena i kartlagret har inventerats av Länsstyrelsen och bedömts vara av värde för biologisk mångfald och för bevarande av hotade skogslevande arter och dess livsmiljöer. Kartlagret är en sammanställning av många olika inventeringar som har utförts under flera års tid.

Kartmaterialet kan underlätta för markägare och andra skogliga aktörer i länet vid planering av skogsbruksåtgärder och frivilliga avsättningar. För att uppnå skogsvårdslagens likställda mål om naturhänsyn och produktion i skogsbruket är det fortsatt verksamhetsutövaren som har ansvar för att kartlägga naturvärdena innan åtgärder genomförs i ett område

Observera att det finns vissa begränsningar i kartmaterialet

Karttjänsten utgör inte en komplett bild över länets alla skogliga naturvärden, eftersom Länsstyrelsens inventeringar inte är heltäckande. Det vill säga, det finns högst sannolikt fler områden med höga naturvärden i länet men som inte framgår av nuvarande karttjänst. Hör gärna av dig om du har kompletterande underlag i form av naturvärdesinventeringar. Noggrannheten och kvaliteten kan även variera mellan olika områden.

Vissa inventeringar har utförts med en hög detaljnivå medan andra områden har inventerats mer övergripande. Områden kan även överlappa varandra då de kan ha inventerats vid flera tillfällen med olika detaljeringsgrad. Det kan också ha skett skogsbruks-åtgärder inom ett område efter att området har inventerats, vilket kan ha förändrat naturvärdena.

För mer information om skogliga naturvärdena inom specifika områden i kartan - kontakta arbetsgruppen för områdesskydd på mailadress omradesskydd.jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Jämtlands län genomför regelbundet inventeringar av olika naturvärden av flora och fauna i skog, mark och vatten. Detta görs som en del av den nationella miljömålsuppföljningen och miljöövervakningen, internationella beslut och strategier för bland annat Natura 2000, grön infrastruktur, konvention om biologisk mångfald, invasiva främmande arter samt för att följa upp genomförda åtgärder inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter med mera. Inventeringsresultaten används även för att prioritera vilka områden i länet som är aktuella för formellt skydd i form av naturvårdsavtal eller naturreservat. Formellt skydd av skog baseras på frivillighet och markägare får ekonomisk kompensation för den skog som skyddas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss