Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biotopskyddsdispens för ”Östersundslänken” beslutad

Gamla skolan och Kyrkgatan i förgrunden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Östersunds kommun har ansökt om dispens från det generella biotopskyddet för att ta bort träd i alléer längs med Kyrkgatan i Östersund. Syftet är att bygga ”Östersundslänken”, en kollektivtrafiklänk genom Östersunds centrala delar. Länsstyrelsen Jämtlands län har beslutat om att delvis bifalla ansökan. Länsstyrelsen avslår dock den del av ansökan som berör hållplats 4 (GIII), då åtgärderna bedöms riskera påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård.

Enligt kommunens egen naturvärdesinventering finns inga indikationer på att de berörda alléträden har särskilda naturvärden. De flesta av träden är unga och befinner sig i ett etableringsstadie för lavar. Inga av de inventerade träden har rödlistade arter, fridlysta arter eller signalarter. Länsstyrelsen bedömer att behovet av en förbättrad infrastruktur i detta fall väger tyngre än bevarandet av de aktuella alléträden.

För den del av ansökan som berör hållplats 4 (GIII) bedömer Länsstyrelsen att utformningen riskerar att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövård i Östersunds stad. Länsstyrelsen har därför avslagit denna del av ansökan. Ett riksintresse syftar till att värna vissa värden eller egenskaper hos ett mark- eller vattenområde. I detta fall handlar det om att bevara Östersunds stads gatunät och äldre trädrader som anses vara extra viktiga för platsens ursprungliga karaktär. Länsstyrelsen har i dialog med kommunen konstaterat att ansökan i högre grad behöver ta hänsyn till riksintresset. Även de delar som bifallits ingår i riksintresset men dessa åtgärder förändrar inte platsens karaktär på ett sätt som påtagligt kan skada riksintresset.

Läs beslut Pdf, 7.9 MB.

Information om Riksintressen för kulturmiljövården | Riksantikvarieämbetet (raa.se) Länk till annan webbplats.

Fakta

  • Alléer är skyddade enligt miljöbalken genom ett generellt biotopskydd.
  • Vid en dispensprövning i ett biotopskyddsområde bör det alltid kontrolleras om biotopskyddsområdet är beläget inom ett område som är av riksintresse så att dessa bestämmelser kan beaktas.
  • Riksintressen är nationellt värdefulla områden. Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.
  • Ett område av riksintresse har skydd mot påtagliga skador i natur- eller kulturmiljön. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss