Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 8 miljoner i bidrag till länets kulturmiljövård 2022

Fynd av dräktspänne från vikingatiden. Foto Anders Hansson, Jamtli

Fynd av dräktspänne från vikingatiden. Foto Anders Hansson, Jamtli

Under 2022 har ungefär 8,4 miljoner kronor getts i bidrag till kulturmiljövård i länet. Länsstyrelsen fördelar bidraget till utpekade områden efter interna strategier och riktlinjer.

Den här rökbastun i Överhogdal har restaurerats. Foto: Tom Åberg

Den här rökbastun i Överhogdal har restaurerats. Foto: Tom Åberg

Här är några exempel på vad bidraget har gått till:

Byggnadsvård och byggnadsminnen

 • Byggnadsminnet Skålans bensinstation har fått bidrag till renovering av fönster och källardörr på bensinstationen och renovering av verkstadsportar och till ett nytt fönster och vindskivor på bostadshuset.
 • Gården Ol-Svens i Börön som är ett byggnadsminne, har fått bidrag till sin sexkantsloge, som behövdes säkras upp och byta ut delar av tak och fasad. De har även fått bidrag till att byta delar av fasaden på ett av sina härbren.
 • I Skyttmon har gjorts en ommålning av utsidan av byggnadsminnet Markusgården, även kittning av fönster har gjorts.
 • Tällåsvallen sommarladugård har restaurerats. Tällåsens fäbod är byn Åsens äldsta tomt med anor från 1600-talet. Fram till 1958 brukades fäboden på traditionellt vis. Från och med sommaren 2021 betar får på vallen och fjöset används som stall på sommaren. Länsstyrelsens stödjer ett levande fäbodbruk. Det är ett biologiskt och immateriellt kulturarv som är prioriterat.
 • Bidrag till restaurering av en rökbastu i Överhogdal. Byggnaden är utpekad i Jamtlis kulturhistoriska utredning och bedöms ha stort kulturhistoriskt värde. Rökbastun är en byggnadstyp som är alltmer sällsynt i länet.
 • Klementssons/Postens Kåta ingår i en samisk miljö. Miljön visar på stora förändringar vad gäller samisk boende under minst tre generationer. På samma plats finns traditionella samiska byggnader (kåta, källare, bouvrie), en tvåvånings timrad enkelstuga med torvtak, och ett modernare bostadshus från 1950-talet. Bidraget har gått till restaurering av kåtan för att bevara och föra samiska traditionella kunskaper vidare mellan generationer.
Byggnadsminnet Skålans bensinstation har fått bidrag till renovering av fönster och källardörr på bensinstationen.

Byggnadsminnet Skålans bensinstation har fått bidrag till renovering av fönster och källardörr på bensinstationen.

Bidrag till informations-, utbildnings- och tillgänglighetsinsatser

 • Bidrag till skyltar vid Fäbodvägen, mellan Persåsen och Börtnan, ett välkänt utflyktsmål i Bergs kommun. Fäbodvägen är unik med sin stora koncentration av fäbodar. Skyltarna bidrar till hela kulturupplevelse att åka fäbodvägen, se byggnaderna, markerna, betesdjuren och skyltarna med namnen på fäbodarna i området.
 • Vandringsleden till Helags går förbi Kesudalen. I samband med att en större informationsskylt sattes upp om fäbodbruket i Kesudalen, togs även en skylt med information riktad till barn fram.
 • Den cirka 500 meter långa rampen vid järnåldersmiljön i Undrom ska bytas ut. Under 2022 revs den gamla och under 2023 kommer en ny att byggas. Rampen gör det möjligt för personer med begränsad rörlighet att ta del av kulturmiljön.
 • Fältjägarföreningen har fått bidrag för att ersatt gräset mot grus vid monumentet. Vården av platsen blir enklare. Till Handöl kom de sönderfrusna karolinerna från fjället år 1719. Många av soldaterna dog och begravdes i byn. Ett monument restes 1940 till minne av dem som begravdes i en massgrav i Handöl.
 • Skador på fornlämningen Tibrandshögen på Rödön lagas. Området är ett populärt besöksmål. Slitaget har ökat och djupa spår hade uppstått på fornlämningen. Skadorna har nu lagats för att inte blir värre. Nytt grus i olika grovlek har lagt i och packats hårt. Matjord har lagt på sidorna så ett marktäcke av gräs kan bildas på nytt.
Barnskylt om fäbodliv i Kesudalen.

Barnskylt om fäbodliv i Kesudalen. Foto: Joni Lidberg

Bidrag till två konferenser

 • Arkeologisk metodkonferens på Jamtli.
  Målgruppen var länsstyrelserna, länsmuseer och arkeologiska utförare. Nya vetenskapliga arkeologiska undersökningsmetoder och ny forskning gör det viktigt för handläggare vid myndigheter, organisationer och yrkesverksamma att uppdatera sig. Metoderna är nu mer tekniskt avancerade och många olika vetenskapliga fält ingår.
 • Kulturarvskonferens Samling vid lägerelden hölls på Jamtli.
  Ett första försök att samla länets aktörer inom kulturmiljöområdet. Den riktade sig till ideella föreningar, tjänstepersoner, företagare, politiker som arbetar med kulturmiljöer, kulturarv och besöksnäring. Konferensen inspirerade till nya tankar och idéer kring kulturarv och att det är en resurs i den regionala utvecklingen. Kulturarv är en pågående process som formas av alla människor. Vems berättelser som lyfts fram och vilkas som väljs bort diskuterades. Arrangörer var Arkiv, Jamtli, Gaaltije, Riksarkivet, Heimbygda, Region Jämtland Härjedalen, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Länsstyrelsen. Konferensen återkommer 2023.

 

Älgfigur vid ristningarna i Gärde

Älgfigur vid ristningarna i Gärde

Fler exempel på vad bidraget gått till

Nyupptäckt fornfynd i Pravka

Fynd av ett vikingatida dräktspänne gjordes av en vandare under sommaren 2021. Ett besök på platsen gjorde under 2022. Fyndplatsen är idag till största delen orörd men kommer med tiden att förstöras. Därför kommer en undersökning av platsen att göraa under 2023. Fyndet är ett viktigt komplement till kunskapen om fjällvärldens nyttjande under vikingatid.

Projekt imålning av hällristningarna i Glösa och Gärde

För åtta år sedan målades ristningarna i, men idag har det mesta försvunnit av det. Länsstyrelsen har startat ett flerårigt projekt inför imålning av dem. Det sker tillsammans med Jamtli, Alsens hembygdsförening och Tångeråsen/Gärde byalag. Metoden med att tvätta hällen ren från undervegetation av alger och svamp innan de målas i igen, har framgångsrikt använts vid hällristningar i Nämforsen i Näsåker.

Projekt Preannehke - Rutfjällets historia

Preannehkes långa historia har nedtecknats. Nu kan kommande generationer och omvärlden ta del av områdets historia. Dokumentationen har gjort genom inventering, genomgång av skriftliga källor och berättelser. Resultatet har sammanställts till en rapport och en skrift. Projektet sker i samverkan med samebyn Ruvhten Sijte.

En bok ska tas fram om livet på sameskolan i Undersåker

En bok ska tas fram om livet på sameskolan i Undersåker.

Fornminnesparken krigsberättelser

Vid fornminnesparken på Fjällsmuseet i Funäsdalen finns lämningar efter en skans från andra världskriget. Genom bidraget ges en liten pojkes upplevelse och minnen från kriget möjlighet att levandegöras. Skansanläggningen får liv igen. Pojkens mor hjälpte flyktingar över landsgränsen, men förolyckades vid en sådan insats.

Sameskolan och Fjällgård Såahka, Åre kommun

En bok ska tas fram om livet på sameskolan i Undersåker och ålderdomshemmet Fjällgård i Änge. Underlag till boken tas in genom intervjuer, arkivstudier, sammanställning av texter och fotografier. Många samer i Jämtlands län och Idre har en relation till nomadskolan och ålderdomshemmet. Vid Fjällgård ligger en samisk gravplats på Undersåker kyrkogård. Där begravdes många av de samer som avled på Fjällgård. Dessa tre platser är viktiga för att synliggöra den samiska historien i området.

Fröå gruva - nytt kulturreservat?

Under året har arbetet med att bilda ett nytt kulturreservat av Fröå gruva fortsatt. Jamtli har tagit fram ett kunskapsunderlag om områdets nuvarande och framtida förvaltning, skötselbehov, finansiering, informations och utvecklingsområden. I en enkät har man som besökare kunnat ge sina synpunkter på kulturmiljön. Arbetet fortsätter nu med att ta fram förslag till beslut och skötselplan och finansiering för området.

Kulturreservatet Lillhärjåbygget

Projektet Utvecklas skötsel är inne på det avslutande året. Filmen Kornas år är klar för publicering på Youtube. Göteborgs universitet och nätverket svenska kulturlandskap har drivit det nationella skötselprojektet där Kulturmiljö vid Länsstyrelsen deltagit i referensgruppen. Kulturreservatet Lillhärjåbygget förvaltas av Länsstyrelsen sedan 2002.

Länk till filmerna om Lillhärjåbygget hittar du här Hantverkslaboratoriets youtubekanal Länk till annan webbplats.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare

Eva Karlsson

Antikvarie

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss