Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältinventering av diken i rikkärr 2022

En vit slåtterblomma

Inventeringen av diken i rikkärr kommer att genomföras under juni till augusti, vecka 23–34. Det görs av fältinventerare anställda på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Var sker inventeringen?

Rikkärren som är planerade att inventeras är belägna centralt i länet inom ett område från Mattmar i väst, Strömsund i norr, Svenstavik i söder och österut mot länsgränsen.

Våtmarker viktiga för vattenförsörjning och biologisk mångfald

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att restaurera och återställa våtmarker. Våtmarker är vad man brukar kalla ”multifunktionella”. Det innebär att de är viktiga för bland annat vattenförsörjning, biologisk mångfald och för arbetet med att anpassa samhället till ett nytt klimat. Inom ramen för regeringsuppdraget genomför vi under sommaren 2022 inventering av diken i våtmarkstypen rikkärr (se förklaring nedan) på marker utanför formellt skyddade områden.

Varför genomförs inventeringen?

Syftet med inventeringen är att göra en sammanställning av hur många rikkärr som är påverkade av dikning. Om dikena fortfarande avleder vatten och vilka av dessa som är tänkbara för hydrologisk återställning. Det vill säga igenläggning av gamla diken för att höja grundvattennivån för att återskapa våtmarker och gynna biologiska värden.

Fakta om rikkärr

Rikkärr är mineralrika myrar med en stor biologisk mångfald. Många rödlistade arter såsom olika kärlväxter, mossor, snäckor, svampar, skalbaggar och fjärilar trivs här. En välkänd variant av rikkärr är de orkidérika kalkkärren.

De största arealerna av rikkärr inom Sverige och EU finns i Jämtlands län, främst inom de centrala delarna av länet. Dikning är en vanlig förekommande åtgärd i våtmarker för att förbättra jord- och skogsmark samt för torvbrytning. Över 50 procent av våtmarkerna i Jämtlands län är påverkade av dikning.

Kontakt

Per-Olof Nystrand

Naturvårdshandläggare

Lotta Jakobsson

Naturvårdshandläggare