Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsläget i länet vecka 23

Vy över Östersund.

Vy över Östersund. Foto: Hamperium Photography/Mostphotos

Varje vecka sammanställer Länsstyrelsen en lägesbild av hur kriget i Ukraina påverkar Jämtlands län.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilder med anledning av den ryska invasionen i Ukraina och den påverkan som invasionen får på det svenska samhället.

Varje vecka skriver därför Länsstyrelsen en lägesbild av hur händelseutvecklingen påverkar länet. Lägesbilden sammanställs utifrån de rapporter som vi får in från kommuner, räddningstjänster och andra aktörer. Nedan presenteras en sammanfattning av veckans lägesbild.

Läget i länet vecka 23

  • Av de fyra kommuner som rapporterat uppger alla att deras verksamhet inte påverkas av situationen i omvärlden.
  • Samtliga kommuner meddelar att läget är lugnt och att de är förberedda på mottagandet. Ett flertal kommuner har påbörjat en dialog med Migrationsverket. Ragunda kommun rapporterar dock ett ansträngt personalläge, framför allt inom skolan.
  • Länets lantbrukare upplever fortsatt osäkerhet kring framtidens produktionsförutsättningar. Omvärldsläget innebär höga priser på bland annat kraftfoder, mineralgödsel och drivmedel som inte täcks av intäkter från produkter eller stöd.
  • Enligt Migrationsverket har 211 flyktingar från Ukraina beviljats tillfälligt skydd i länet. Ytterligare 5 har ansökt och väntar på besked. Tre ensamkommande barn finns i länet.

Det här gör vi

  • Regional samverkan med anledning av invasionen av Ukraina sker under sommaren i ordinarie samverkansstrukturer.
  • Vi rapporterar incidenter som avviker från normalbilden till berörd myndighet.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket inlett en dialog med länets kommuner gällande fördelning av mottagande av skyddsbehövande från Ukraina inför kommande lagstiftning om jämnare fördelning.
  • Vi ökar vaksamheten för desinformation, ryktesspridning och påverkanskampanjer i traditionella och sociala medier genom att bredda vår omvärldsbevakning och betona vikten av källkritik.
  • Rutiner för hantering av en eventuell brist på fällningskemikalier arbetas fram på regional nivå under ledning av länsstyrelsen tillsammans med den nationella arbetsgruppen inom uppdraget om kemikalier för vattenrening.

Nationell lägesbild

Länsstyrelsernas nationella samordningskansli sammanställer varje vecka samtliga läns lägesbilder och publicerar efter det en nationell lägesbeskrivning, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Den nationella lägesbilden på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alexandra Kärnlund

Kommunikationschef