Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport om barn och ungas utsatthet

Bild av våldspyramiden.

För att stödja personal som möter barn och unga i att utveckla ett våldsförebyggande arbete har Länsstyrelsen tagit fram stödmaterialet ”Barn och ungas utsatthet för våld i Jämtlands län”.

Anledningen till detta är bland annat att

  • skolmiljön är den plats där barn blir mest utsatta för våldsbrott
  • det finns en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande. Normer för kön är centralt när unga killar utövar våld och den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet utövar mer våld
  • kostnaden för det könsrelaterade våldet mot kvinnor i Jämtlands län uppgår årligen till 516 miljoner kronor.

Stödmaterialet är en sammanställning av både nationella och regionala kartläggningar och undersökningar. Stödmaterialet ger inte en heltäckande bild men sammanfattar bland annat omfattningen och konsekvenserna av det våld som barn och unga utsätts för i såväl skola och fritid som i det egna hemmet.

Länsstyrelsen Jämtlands län arbetar våldsförebyggande på uppdrag av regeringen för att motverka negativa normer som legitimerar våld, förebygga mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel samt ytterst förebygga brott och de konsekvenser som brott medför, säger samordnare Tone Morseth.

Vi måste kraftsamla i tidiga skeden vad gäller beteenden såsom sexistiska/homofoba/transfoba skämt och objektifiering vid barn och ungas arenor i länet. Vi behöver även utmana traditionella förväntningar utifrån kön. Då kan vi skapa ökad trygghet, förbättra miljön för studier, minska den enskildes lidande och därmed förhoppningsvis få färre avhopp. Ett grundligt våldsförebyggande arbete bland barn och unga kan minska våldsutsatthet när de unga når vuxen ålder, säger Ingegärd Pettersson, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kontakt

Tone Morseth

Samordnare Mäns våld mot kvinnor

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet