Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ljusglimtar i arbetet för biologisk mångfald

Utsikt över Ljungan vid solnedgången. Grönt gräs och buskar i förgrunden. Foto: Johan Sagmo/Mostphotos

Ett pilotprojekt i Ljungan balanserar fossilfri elproduktion med biologisk mångfald. Foto: Johan Sagmo/Mostphotos

Den 7 december presenterar Länsstyrelsen Jämtlands län resultatet av sin årliga miljömålsuppföljning. Den visar på en fortsatt kritisk utveckling för den biologiska mångfalden, men även på glädjande resultat av tidigare års insatser.

Att den biologiska mångfalden är under press är ingen nyhet. Men länsstyrelsens senaste uppföljning av länets arbete med Sveriges miljömål visar på framsteg på flera fronter.

Till exempel återställs just nu delar av vattendragen Gimån och Ljusnan efter flottningseran. Under den tiden rensades många vattendrag från stenar och annat som hindrade stockarnas framfart. Som en oönskad bieffekt trivdes fiskar och växter sämre och trängdes undan. Två stora EU-finansierade LIFE-projekt pågår för att återskapa gynnsamma miljöer för djur- och växtlivet.

En process i hela landet har även inletts för att se över tillstånden för vattenkraft. Målet är att skapa moderna villkor som balanserar fossilfri elproduktion med biologisk mångfald. Pilotprojektet i Ljungan kommer här att generera viktiga erfarenheter.

Broms på avverkning av fjällnära skog

På land har de stora skogsbolagen skrivit en överenskommelse med Naturvårdsverket om att tillfälligt sluta avverka fjällnära skog. Detta kommer åtminstone på kort sikt att skydda livsmiljöer för många arter, bland annat i Jämtlands län.

Klimatförändringarna hotar både samhället och miljön och temperaturökningen i norr har redan överstigit målet om 1,5 grader. I ljuset av detta behövs alla insatser som lyckas bromsa eller vända utvecklingen. Samtidigt noterar länsstyrelsen att det finns målkonflikter mellan klimatåtgärder och den biologiska mångfalden.

Vi ser framför allt spänningar mellan å ena sidan miljömålet Begränsad klimatpåverkan och å andra sidan Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

Underlag till regeringen

Länsstyrelsen Jämtlands län kommer att redovisa uppföljningen till Naturvårdsverket och regeringen. Där kommer det att fungera som underlag när nya styrmedel ska utformas.

Samtidigt kommer vi själva förstås att använda kunskaperna för att spetsa till vårt arbete ytterligare, avslutar Jimmy Nilsson.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare