Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om jaktuppehåll för älg från och med 27 september till och med 10 oktober 2021

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten. Uppehållet är

från och med den 27 september till och med den 10 oktober.


Länsstyrelsen fattade den 9 juni 2021 (diarienummer 218-5007-2021) beslut om uppehåll i jakttiden för älg.

Beslutet överklagades den 24 juni 2021 (diarienummer 218-5522-2021) till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket fattade den 22 september 2021 beslut om att undanröja länsstyrelsens beslut från den 9 juni. Skälet var att Länsstyrelsen saknade stöd i rättsordningen för att fatta sitt beslut. Detta eftersom de nya jakttiderna för älg började gälla först den 1 juli 2021.

Vi har fattat nytt beslut

Länsstyrelsen har därför fattat ett nytt beslut om uppehåll i jakttiden för älg den 23 september. Utgångspunkt har varit att Länsstyrelsen fortsatt bedömer att det ska vara ett uppehåll i jakttiden under älgens parningstid i länets älgförvaltningsområden.

- Vi har haft samråd i Viltförvaltningsdelegationen. En övervägande del av ledamöterna som representerar olika intressen är för ett brunstuppehåll. Det gäller exempelvis de som representerar naturvårdsintresset, ledamoten som representerar och har särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt samt jägarintresset, säger Sara Lindqvist, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.

Skognäringen säger nej till uppehåll

- Andra anser att det inte bör vara ett brunstuppehåll, exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark och rennäringen. Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi i dag fattat beslut om brunstuppehåll.

- Vi bedömer fortsatt att ett uppehåll i jakttiden inte försvårar möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg. Vi har även tagit hänsyn till djuretiska skäl, förklarar Sara Lindqvist.

Fakta om älgjakten:

Jakttiden för älg i Jämtland läns inrättade älgförvaltningsområden är under jaktåret 2021/2022:

  • Älgskötselområden och Licensområden (alla djur) 1 september – 26 september 2021
  • 11 oktober 2021 – 31 januari 2022
  • Kalvjaktsområden, (ej registrerad mark), hela länet 1 september – 5 september 2021.

Läs beslutet Pdf, 225 kB.

Kontakt

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00

Örjan Stefansson

Viltchef