Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Astma, allergi och tinnitus ökar bland barn i norra Sverige

Att dricka dricksvatten från egen grävd eller borrad brunn är vanligast i Jämtlands län. Samtidigt framgår det av rapporten att det är vi som är dom som testar vårt dricksvatten minst.

Miljöhälsorapporten Barn i norr 2021 beskriver barns hälsa och miljöexponering i norra Sverige. Den visar att barn i Norrland har tillgång till bra luft, men att astma och allergi ökar och verkar vara vanligare i norra Sverige än i övriga landet.

Att barn får tinnitus av att lyssna på hög volym i hörlurar är också ett växande problem.

Rapporten har tagits fram av Region Västerbotten, Umeå universitet och de fyra länsstyrelserna i norr och baseras på svar från Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsoenkät 2019.

Frågor till barn i tre ålderskategorier

Enkäten riktar sig till barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år och besvaras av barnens vårdnadshavare – med vissa frågor direkt till tolvåringarna.

Rapporten visar på likheter och skillnader i miljö och hälsa i förhållande till övriga landet, mellan länen i norr – men också utveckling över tid från enkäterna 2003 och 2011.

I rapporten Barn i norr 2021 behandlas också fysisk aktivitet bland barn, vilket är nytt kapitel i miljöhälsorapporten.

Rapporten visar bland annat att:

  1. förekomsten av astma och allergisk snuva var vanligare nu än vid tidigare enkätutskick, och i den äldsta åldersgruppen (tolvåringar) var astma vanligare än i resten av landet,
  2. födoämnesallergi är vanligare i norra Sverige jämfört med resten av landet,
  3. cirka tio procent av tolvåringarna lyssnar dagligen på hög volym i hörlurar, vilket är en ökning sedan förra enkäten 2011,
  4. fyra procent uppger förekomst av öronsus (tinnitus), ett tecken på att man överbelastat hörselorganet och en möjlig förekomst av hörselskada. Var femte tolvåring uppger att de blir mycket störda av ljud när de är i skolan, och tolv procent har svårt att somna på grund av trafikbuller,
  5. luftkvaliteten utanför bostaden upplevs bättre i norra Sverige jämfört med i övriga landet,
  6. en större andel av fyra- och tolvåringarna i norra Sverige åker bil till och från skola och fritidsaktiviteter (80 procent) jämfört med övriga Sverige (70 procent).

Läs rapporten Länk till annan webbplats.

Bakgrund:

  • Rapporten baseras främst på nationella barnhälsoenkäter, särskilt den senaste från 2019. Dessa enkätundersökningar om tre åldersgrupper ger en bild av hur de som svarat upplevt barnens miljö och hälsoförhållanden, men har inte syftet att vetenskapligt fastställa samband mellan orsak och verkan.
  • Resultaten från enkäten ger också en viktig signal om hur läget och trenderna är i förhållandet till olika mål som berör miljö och hälsa.
  • Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan arbets- och miljömedicin på Norrlands universitetssjukhus, Avdelningen för Hållbar hälsa vid Umeå universitet samt Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
  • Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella miljöhälsoenkäten. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har varit med och medfinansierat undersökningen.

Här hittar du mer information:

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Unviersitetssjukhus Länk till annan webbplats.

Läs om vårt arbete med miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Karl Forsell
Arbets- och miljömedicin
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
karl.forsell@regionvasterbotten.se

Kontakt

Gunbritt Nilsson

Vattenhandläggare