Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Policy om elcyklar begränsar användandet på statens mark inom renbetesfjäll

Länsstyrelsen har fastställt en policy som tydliggör hur vi ser på elcykling på statens mark inom renbetesfjäll. Den huvudsakliga inriktningen är att elcykling inte är tillåten men undantag finns. Syftet är att värna allemansrätten men också att ta hänsyn till renskötseln.

Länsstyrelsen har fastställt en policy om hur vi ser på elcykling inom renbetesfjäll. Policyn tydliggör även Länsstyrelsens tolkning av elcykling i förhållande till allemansrätten.

Allemansrätten omfattar inte transport med hjälp av motor. Elcyklar har en motor och ingår därför inte i allemansrätten. Istället behövs markägarens tillstånd.

På statens mark inom renbetesfjäll är det länsstyrelsen som företräder staten och därför behövs ett tillstånd från länsstyrelsen. Elcykling är som huvudregel inte tillåten på statens mark inom renbetesfjäll. I undantagsfall kan elcykling tillåtas efter särskild prövning.

Med policyn vill länsstyrelsen att allemansrätten ska värnas genom att begränsa nyttjande av marken som inte omfattas av den.

Se kartor

Karta över den södra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över den norra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Hänsyn till allemansrätten

Länsstyrelsen ser en tydlig konkurrens mellan olika intressen av att få nyttja marken. Vi anser att vi gemensamt behöver finna lösningar för samexistens, där friluftslivet och rennäringen är två av intressena.

Länsstyrelsen bedömer att det rörliga friluftslivet är viktigt ur flera aspekter, bland annat för besöksnäring och folkhälsa. Vi anser också att det är viktigt att värna det allemansrättsliga friluftslivet framför det motoriserade friluftslivet.

Undantag kan tillåtas och vi utesluter inte att organiserat friluftsliv med elcykling kan bedömas som acceptabelt på rätt plats och kunna bedrivas under kontrollerade former. Det kan exempelvis gälla guidade turer med erfarna guider.

Läs policyn Pdf, 243.3 kB.

Fakta – så här ser vi på allemansrätten:

  • Det finns inte någon definition i lagen av allemansrätten, men enligt vissa förarbeten, lagkommentarer samt Naturvårdsverkets tolkning av den omfattas inte transport med hjälp av motor av allemansrätten.
  • Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning. Vi konstaterar därför att det är upp till respektive markägare att bestämma om elcykling kan tillåtas eller inte inom den egna fastigheten.
  • Elcykling på stigar, leder eller fritt i terrängen inom renbetesfjäll kräver alltså länsstyrelsens godkännande i form av en markupplåtelse – ett sorts tillstånd.

Kontakt

Ian Kindstrand

jurist