Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jaktuppehåll för älg 27 september till 10 oktober

En älg som vilar på marken. Foto: Kenneth Johansson

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022 inom älgförvaltningsområden som inrättats av myndigheten. Uppehållet är 14 dagar mellan den 27 september och 10 oktober.

- Vi har haft samråd i Viltförvaltningsdelegationen och en övervägande del av ledamöterna som representerar olika intressen är för ett brunstuppehåll. Det gäller exempelvis de som representerar intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jägarintresset och naturvårdsintresset.

- Men det finns andra som anser att det inte bör vara ett brunstuppehåll, exempelvis skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark och rennäringen, säger Sara Lindqvist, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.

- Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi i fattat beslut om brunstuppehåll. Vi bedömer att ett uppehåll i jakttiden inte försvårar möjligheterna att uppnå beslutade mål inom länet avseende skadenivåer på skog och trafik orsakade av älg.

- Vi har även tagit hänsyn till djuretiska skäl säger Sara Lindqvist, klövviltshandläggare på Länsstyrelsen.

Läs beslut om uppehåll i jakttiden för älgjaktåret 2021-2022 Pdf, 225.2 kB.

Fakta om älgjakten:

  • Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.
  • Den 9 juni 2021 fattade vi på Länsstyrelsen beslut om uppehåll i jakttiden för älg mellan den 27 september och den 10 oktober. Det gäller jaktåret 2021/2022.
  • Detta beslut ersätter vårt tidigare beslut (med diarienummer 218-9097-18) om jakttider för älg. För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv är jakttiden fem dagar med start den 1 september.

Jakttiden för älg i Jämtland län - gäller inrättade älgförvaltningsområden under jaktåret 2021/2022:

Älgskötselområden och licensområden (alla djur)

  • 1 september – 26 september 2021
  • 11 oktober 2021 – 31 januari 2022

Kalvjaktsområden, hela länet (ej registrerad mark)

  • 1 september – 5 september 2021


Kontakt

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00