Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges största vattenvårdsprojekt inleds i Vargån i sommar

I Ecostreams for LIFE kommer återställningsarbete genomföras i Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland.

I sommar inleds arbetet med att återställa flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten till ursprungligt skick. Vargån i Västerbotten är först ut i projektet Ecostreams for LIFE, det största vattenvårdsprojektet i sitt slag någonsin.

Under flottningsepoken rensades tusentals mil vattendrag i framför allt norra Sverige för att underlätta för timmertransporterna. Även om flottningen sen länge har upphört har de negativa ekologiska och biologiska effekterna på vattenmiljöerna bestått.

Återställning av sex älvar

I Ecostreams for LIFE kommer återställningsarbete genomföras i Öreälven i Västerbotten, Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland.

- Det känns otroligt spännande att vi nu är igång på riktigt! Under sex år kommer vi att återställa påverkade vattendrag och förhoppningsvis leder detta till bättre livsmiljöer för många arter som har påverkats negativt av flottrensningen. Tillsammans med våra partners kunskaper och engagemang så kommer vi att nå långt genom att bland annat lägga ut lekgrus och åtgärda vandringshinder, säger Anna Rost, Länsstyrelsen Jämtland.

Vargån först ut

Projektet inleds med en omfattande kartläggning och datainsamling av vattendragen, som ska ligga till grund för uppföljning allt eftersom projektet fortlöper.

Projektområdena ska fotograferas med drönare för att kunna beräkna hur mycket habitat som återtagits i projektet. Elfiske kommer att användas för att följa upp fiskrekryteringen.

Det mer handgripliga restaureringsarbetet påbörjas också under sommaren i Vargån, ett biflöde till Öreälven. Restaureringen innebär att avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar kommer att öppnas.

Stenar, block och grusmassor som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten kommer att återföras till vattendraget.

Bättre livsmiljöer och förutsättningar

Målet är att åtgärder som genomförs inom projektet ska ge bättre livsmiljöer och stärka förutsättningarna för hotade arter som flodpärlmussla, lax och utter.

Ett team bestående av fyra partners från Länsstyrelsen Västernorrland, Tekniska Universitetet i München, Sportfiskarna och Karlstads Universitet kommer att arbeta med att återetablera den hotade flodpärlmusslan i vattendragen.

Musslor med lämplig genetik kommer att flyttas till ett speciellt laboratorium, där nya musslor föds upp och får växa till sig innan de placeras tillbaka i vattendragen.

- Vi har många åtgärder att arbeta med under projekttiden, flodpärlmusslans återetablering är en av dem. Vi kommer även i slutet av projektet tillsammans med fiskrättsägarna att arbeta fram förvaltningsplaner så att de återställda vattenmiljöerna förvaltas på ett hållbart sätt framöver, säger Anna Rost.

Fakta Ecostreams for LIFE

  • Ecostreams for LIFE är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.
  • Projektpartners är Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Holmen, Billerudkorsnäs, SCA, Sveaskog, Åre kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Sportfiskarna, Karlstads universitet och Technische Universität München.
  • Projektet - som delfinansieras av EUs LIFE-fond - har en budget på 179 miljoner kronor och pågår till och med 2026.
  • Åtgärderna i Ecostreams är ett steg på vägen för att kunna nå flera miljömål, som ”levande sjöar och vattendrag” samt det globala målet ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Kontakt

Anna Rost

projektledare

Telefon 010-225 32 20