Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Villkor för småviltjakten är beslutade

Inför småviltjakten 2021/2022 och beslut om ramvillkor har Länsstyrelsen bedrivit ett utvecklingsarbete i dialog med samebyarna i länet och fört regelbundna samtal med Jägareförbundet Mitt Norrland.

Bakgrunden är den situation vi hade hösten 2020 med omfattande avlysningar av jaktområden, och syftet med utvecklingsarbetet är att öka tillgängligheten på småviltjakt jämfört med 2020, förbättra kommunikation och dialog och öka flexibilitet och förutsägbarhet.

Helt enkelt finna lösningar för samexistens där småviltjakten kan bedrivas i så stor utsträckning som möjligt parallellt med samebyarnas renskötsel och egen älgjakt.

Lottningsjakten har kortats

Som de flesta småviltjägare känner till tillämpas slumpad köpturordning, ”lottning” i samebyarna Mittådalen, Tåssåsen och Handölsdalen under inledningen av småviltjakten.

Vi har lyssnat in olika synpunkter kring lottningssystemet från olika intressenter och efter dialog och analys har Länsstyrelsen i år valt att behålla lottningsjakten, men under en kortare period.

Den förändring vi gjort inför höstens småviltjakt är kortare tid för lottningsjakt, 25 till 31 augusti. Skälen är flera, dels översynen av jaktförordningen, som nu är beslutad, dels för att öppna upp jakten för fler, tidigare.

Efter den 31 augusti upphör jaktupplåtelse via lottning och alla som har rätt att köpa jakttillstånd kan boka jakt i tillgängliga jaktområden. Efter den 20 augusti kan alla som har rätt att köpa jakttillstånd boka jakt i tillgängliga jaktområden som inte ingår i lottningen.

Förändringar som gäller hundträning

När det gäller hundträning har också förändringar gjorts. I dialog med flera samebyar kommer vi att öppna möjligheten att hundträna på jaktområden under perioden 1-31 mars 2022.

Då hundträning bedöms vara ett liknande intrång som jakten har en prisjustering gjorts på avsatta hundträningsområden. Priset på dessa områden är kommande säsong 250 kronor per dag och priset för hundprov är 100 kronor per dag.

Hundträning utanför fredningstiden för fjäll- och dalripa är tillåten på särskilt avsatta hundträningsområden under perioden 16 augusti till och med den 20 april.

Däremot kommer hundträning på jaktområden under perioden 1 till 31 mars att kosta 100 kronor per dag, eftersom det är att betrakta som ett mindre intrång den årstid renarna i huvudsak befinner sig utanför renbetesfjäll.

Tydlig information om jaktbara områden redan när du köper ditt jaktkort

Erfarenheten visar att jakttrycket är som allra högst de första två veckorna av småviltjakten – speciellt första veckan. Under den första veckan är det ingen älgjakt och det är en lugnare period för renskötseln i de flesta byarna vilket innebär att risken för avlysningar av renskötselskäl är relativt låg.

När samebyarnas egen älgjakt påbörjas kommer det att finnas både öppna områden, delvis öppna områden och avlysta områden. Ambitionen är att redan när du köper ditt jaktkort i natureit.se Länk till annan webbplats. (max fem dagar innan jakten påbörjas) kommer du att se vad som är öppet, delvis öppet och avlyst.

Renskötsel kan fortfarande medföra avlysningar med relativt kort varsel

När det gäller renskötsel så har vissa samebyar sarvslakt, andra inte. Det ser olika ut från år till år. Sarvslakten genomförs vanligtvis under september. Om och när påverkas av flera olika faktorer, inte minst väder och vind.

I de fall samebyarna samlar och skiljer renar för slakt kan avlysningar komma att ske med relativt kort varsel i de jaktområden som berörs.

Håll utkik här på vår webbplats, vi kommer fortsatt publicera information om höstens småviltjakt och den renskötsel som bedrivs av elva samebyar i Jämtlands län för att ge så aktuell och tydlig information som möjligt.

Rättelse i beslutet enligt paragraf 36 i förvaltningslagen

Den 28 juni 2021 fattade Länsstyrelsen beslut om villkor för småviltsjakten 2021/2022. Beslutet ersätter tidigare beslut med diarienummer 613-1748-2021 som fattades 31 maj 2021.

Rättelse under rubrikerna Vapenklasser och Provtillstånd för hund

Under rubriken Vapenklasser är rättelsen att vid vinterjakt (januari - februari) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelad i klass 3 och 4 medföras och användas.

Gällande Provtillstånd för hund är rättelsen att vilt får fällas i nödvändig omfattning vid jaktprov anordnade av SKK organisationen.

Läs mer om jakt i fjällen Länk till annan webbplats.

Läs beslutet Pdf, 461.2 kB.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 10.00 – 11.00