Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barn och unga i Jämtlands län utnyttjas i prostitution

En orolig ung människa som har sitt huvud i sina händer och gråter. Foto: mostphotos.se

En ny rapport visar att barn och unga i Jämtlands och Västernorrlands län utsätts för sexuell exploatering via Internet. Det börjar i många fall med sociala kontakter för att motverka ensamhet, psykisk ohälsa eller helt enkelt försörjning, men övergår sedan till sexuella övergrepp som barnet eller den unga inte kan förhindra.

Grupper av barn och unga som redan innan befinner sig i en utsatt situation blir lätta byten för män som vill köpa deras kroppar. Syftet med rapporten är att ge kunskapsunderlag till ansvariga myndigheter för att de ska kunna uppmärksamma och ge stöd till barn och unga.

– Samhällets insatser svarar inte upp mot de behov som barn med erfarenhet av sex mot ersättning har säger Maria Aldén, regionskoordinator, region Nord.

Rapporten visar på följande utvecklingsområden:

  • Personal som möter barn och unga behöver verktyg för att förebygga och identifiera barn och unga som befinner sig i eller riskerar att utnyttjas i prostitution.
  • Barn och unga i prostitution behöver ett individanpassat och varierat utbud av stödinsatser och speciell uppmärksamhet behöver riktas till särskilt sårbara grupper.
  • God samverkan är nyckeln för att utifrån ett helhetsperspektiv både förebygga samt motverka efterfrågan och sexuell exploatering av barn och unga. Här är både stödet till den utsatte parallellt med lagföring av sexköpare viktiga beståndsdelar.
  • Rättsväsendets möjlighet att i högre grad bedriva spaningsarbete på internet är angeläget för effektivare brottsbekämpning.
  • Vuxna och föräldrar behöver involvera sig i barnens liv på internet genom att prata om det som en naturlig del i det vardagliga livet.

– Vi ser att flickor så unga som 13 år gör sitt inträde i prostitution, säger Jenny Einebrant, samordnare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kontakt

Maria Aldén

Regionskoordinator i arbetet mot prostitution och människohandel, Region Nord

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor