Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kulturmiljövård fick under 2020 nio miljoner kronor i bidrag

Kyrkås kulturgård. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Kyrkås kulturgård. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen delade under 2020 ut ungefär nio miljoner kronor i bidrag till kulturmiljövård i länet. Pengarna fördelades enligt bidragsförordningen och till utpekade områden enligt interna strategier och riktlinjer.

Här nedan är några exempel på vad bidraget har gått till:

Byggnadsvård och byggnadsminnen

Restaurering av Kyrkås kulturgård

Kyrkås Kulturgård är sedan 1983 ett byggnadsminne. Idag används det bland annat som konferensanläggning. Bidraget har gått till boningshuset, där de har restaurerat ytterfönster, tapet, bård och måleri på nedervåningen för att bevara det historiska värdet.

Storhögens hembygdsförening – Utsiktstornet

Utsiktstornet är ett besöksmål och står öppet för besökare under sommaren. Tornet är ritat av arkitekten Olof Ahlberg och stod färdigt 1936. Det användes för brandbevakning under 1940- till 1960-talet. Med bidraget kunde tornets fyra hörnstolpar restaureras. De hade stora rötskador och behövde åtgärdas för att fortsättningsvis kunna ta emot besökare.

Bidrag till informations-, utbildnings- och tillgänglighetsinsatser

Leka, Lära och Leva

Frösö hembygdsförening har fått bidrag till byggnadsminnet Collegabostaden. Bostaden ska bli ett informationscentrum om livet för barnen på Frösö Trivialskolan. I en utställning berättas om hur det var att gå på skolan. Genom fysiska åtgärder i miljön som ökar tillgängligheten kan fler människor ta del av kulturmiljön.

Tillgänglighet vid Fröå gruva

Föreningen Fröå gruva har fått bidrag för tillgänglighet vid Fröå gruva. Platsen har årligen av ett stort antal besökare. De har för bidraget bland annat köpt bänkar och byggt ramper för att förbättra den fysiska miljön. Genom detta kan kulturmiljön bli ett mer attraktivt besöksmål. De har även fått pengar från landsbygdsprogrammet.

Att tillgängliggöra kulturmiljöer

Ett fysiskt besök till en kulturmiljö är inte möjligt för alla. Då kan film vara ett alternativ. Jamtli har gjort filmer om tre kulturmiljöer i länet. I år har en flottningsmiljö i Ragunda kommun, ett vikingatida gravfält på Långön i Hoting i Strömsunds kommun och ett rengärde i Tjoren, Njaarke sameby i Åre kommun har filmats. Filmerna sprids via Facebook och webbsidor.

Kommunala kulturmiljöprogram

Åre kommun har fått bidrag för att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram. Detta kunskapsunderlag ska användas för den fysiska planeringen. De strävar efter en hållbar samhällsutveckling där ett stort antal kulturmiljöer bevaras, användas och utvecklas. Fokus ska ligga på Åredalen som varumärke och turistdestination.

Arkeologiska projekt

Offerplats i Mittådalen

Vid restaurering av en förrådsbod från tidigt 1900-tal upptäcktes ett offerfynd av renben under golvet. Offret gjordes i en tid då samerna förflyttades till Mittådalen och renarna byttes ut mot en nordligare ras. Länsstyrelsen satte av medel för en arkeologisk undersökning och analys av benen i offerfyndet. Undersökningen gjordes av Jamtli i samråd med Mittådalens sameby.

Fornminnesinventering i samiskt område i Åre kommun

På 1990-talet inventerades efter fornminnen i Sjösjöfjällen i Åre kommun. Många nya lämningar upptäcktes efter en tidig renskötsel. Genom bidraget har Jamtli arbetet vidare och registrerat lämningarna i kulturmiljöregistret. Njaake sameby har deltagit i arbetet. Inventeringen bidrar till att öka kunskapen om det samiska kulturlandskapets historia i fjällområdet i Jämtlands län. Inventeringen pågår 2020–2021.

Fornminnesinventering 2020

Länsstyrelsen Jämtlands län sätter varje år av medel för fornminnesinventering. I år har inventering gjorts i ett område i Krokoms och Östersunds kommuner som till största del består av skogsmark och skogsbruket är en stor näring. I dag finns ett dåligt skydd för okända kulturlämningar i området eftersom stora delar inte är inventerat.

Övriga bidrag till projekt

Nationell skrift Nyttan med kulturmiljö

Pengar har gått till att ta fram skriften Nyttan med kulturmiljö. Den kommer allmänheten till del i tryckt form under 2021 och är framtagen av landets 21 länsstyrelser. Den innehåller kortare texter som beskriver länsstyrelsernas ordinarie verksamhet och olika projekt som länsstyrelsen drivit eller gett bidrag till.

Projekt Avtryck för framtiden

Pilgrimsleden Jämt-Norgevägen och Marntallåsens naturreservat är huvudattraktionen i projektet. Man vill lyfta området genom att visualisera och berätta om natur- och kulturmiljöernas historia. Detta görs genom konstinstallationer och digital teknik. Vandringsleden ska bli ett alternativ för de som söker nya upplevelser ute i kulturlandskapet.

Berättelser från Saepmie

I den samiska satsningen Berättelser från Saepmie har bidrag getts till bland annat restaurering av torvkåtor, till skyltar, skrifter och böcker, inventeringar och dokumentationer av samiska kulturmiljöer. Ett av projekten handlar berättelser från samiska nybyggen i Krokoms och Strömsunds kommuner. Den samiska berättartraditionen lever vidare och sprids genom podcasten Aerpie, Facebook, Instagram, en websida och genom publika föredrag.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare