Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Småviltsjakten i Jämtlands län – en summering av läget och aktuella beslut

Ripjägare. Foto: Mostphotos.com

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i frågan om avlysningar av områden som påverkar årets jakt efter småvilt vill vi klargöra läget kring ett antal ärenden som just nu handläggs hos oss på Länsstyrelsen. Sidan kommer att uppdateras löpande i takt med att Länsstyrelsen fattar beslut.

Bakgrund

Ärendena som det handlar om är samebyars begäran om att avlysa småviltsjakt på deras året runt-marker.

Utgångspunkten enligt rennäringsförordningen är att Länsstyrelsen ska upplåta all statlig mark på renbetesfjällen för småviltsjakt – förutsatt att det inte innebär problem för rennäringen eller på något sätt inverkar negativt på samebyarnas lagstadgade rätt till jakt.

Tidigare år har Länsstyrelsen i dialog med samebyarna avlyst områden under ungefär två veckor per sameby, i syfte att underlätta för deras lagstadgade älgjakt och renskötsel under pågående småviltsjakt. Tillfälliga avlysningar av områden har också gjorts löpande under jaktsäsongen med anledning av renskötseln. Dialogen har skett med utgångspunkt i den lagstiftning som reglerar samebyarnas rättigheter.

– Skälet till detta arbetssätt har varit att inom ramen för vårt uppdrag att upplåta småviltsjakt och med utgångspunkt i rennäringslagstiftningen hitta gemensamma lösningar som är acceptabla för både samebyarna och småviltsjägarna, och länsstyrelsens bedömning är att det i huvudsak fungerat väl, säger chefsjurist Jon Paulsson.

Hösten 2020

Skillnaden i år är att de tre samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen, har inkommit med en begäran om att ingen småviltsjakt ska upplåtas på deras året runt-marker under fem veckors tid, det vill säga under älgjakten i september och oktober, med hänvisning till egen jakt och renskötsel. En sameby har begärt avlysning under hela småviltsjakten. Dessutom har ytterligare två begäran om avlysning av renskötselskäl inkommit under augusti, från Jovnevaerie och Njarke sameby.

– Alla ärenden ska handläggas såsom situationen kräver. Men eftersom förutsättningarna för renskötseln är svåra att förutse och även förändras, behöver beslut tas i nära anslutning till att det börjar gälla. Länsstyrelsens utgångspunkt i handläggningen av dessa ärenden är densamma som tidigare år. Det innebär att vi försöker hitta lösningar där så många områden som möjligt kan upplåtas för småviltsjakt, säger chefsjurist Jon Paulsson

Försäljning av jaktkort i NatureIT

En konsekvens av handläggningen är att vissa områden i NatureIT är stängda under tiden som ärendena handläggs. De jägare som försöker teckna jaktkort i dessa områden får upp en informationsruta med denna information. Så snart beslut är fattade öppnar vi de jaktområden som inte avlysts genom beslut. Områden som är avlysta kan komma att öppnas senare, om situationen förändras

Vad händer framåt och hur fattar Länsstyrelsen beslut i dessa frågor?

För att få bra underlag till beslut görs en bedömning i varje enskilt ärende, med utgångspunkt i rennäringslagen och rennäringsförordningen. I bedömningen tar vi hänsyn till situationen i den aktuella samebyn. Vid överflygning med helikopter tillsammans med samebyn, identifieras var renarna för tillfället befinner sig och vilka områden som kan upplåtas för småviltsjakt.

Vi publicerar löpande beslut här på denna webbsida, se nedan.

Länsstyrelsen tar beslut om småviltsjakten för samtliga områden

I Jämtlands län finns elva samebyar. Vi har efter begäran om avlysning haft dialog med samtliga samebyar och även gjort flera överflygningar med helikopter för att informera oss om hur situationen ser ut inom respektive område, något som påverkar beslut om var småviltsjakt kan upplåtas och var avlysning sker.

Gemensamt för alla byar är att de har sarvslakt (slakt av hanrenar) i närtid och behov av egen älgjakt. Markernas utformning (vilket påverkar renskötselns förutsättningar), storlek och jakttryck är exempel på sådant som kan skilja sig åt mellan byarna.

Beslut för oktober

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att det finns begäran om avlysningar längre fram under hösten. Under första delen av oktober har beslut tagits som påverkar småviltsjakten i flera samebyar.

Mer information finns att läsa i respektive beslut, där det även framgår vilka datum som gäller för avlysningar inom de aktuella områdena. Flera beslut är fattade av renskötselskäl och då främst den stora höstslakten. Vi har en ständig dialog med samebyarna och om slakten går som planerat kan områden öppnas upp tidigare.

Detta och övrig information om vilka områden som är öppna, går då att se på webbplatsen natureIT.selänk till annan webbplats.

Stängda områden öppnas upp tidigare

Länsstyrelsen öppnar, efter avstämning med Mittådalens sameby, upp områdena MI2a, MI2c, MI2e samt MI3 tidigare än vad som står i beslutet. De aktuella områdena är tillgängliga för småviltsjakt från och med 22 oktober.

Du kan se de olika kartor för de olika områdena på webbplatsen NatureIT.länk till annan webbplats

Nedan finns Länsstyrelsens beslut för respektive område

Här hittar du frågor och svar om beslut om avlysningar av områden som påverkar årets jakt efter småvilt

Grunden i vårt beslut är att Länsstyrelsen enligt 3 § rennäringsförordningen ska upplåta småviltsjakten på renbetesfjällen om upplåtelse kan ske utan någon olägenhet av betydelse för rennäringen eller och endast om det kan ske utan besvärande intrång till rätten till jakt (eller fiske), (32§, andra stycket), det vill säga medlem i samebys rätt att jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som tillhör renbetesfjällen, 25 §).

Ja, enligt rennäringslagen är grunden för upplåtelse att det inte ska medföra avsevärd olägenhet för renskötseln. När det gäller småviltsjakten finns också tillägget att det inte ska innebära ett besvärande intrång i rätten till jakt.

Utgångspunkten är att all statlig mark på renbetesfjäll är upplåten för småviltsjakt, och avlysningar har tidigare gjorts i dialog med samebyarna, dels av renskötselskäl, men också med anledning av rätten till jakt. Under jaktsäsongen avlyser vi områden löpande, med fem dagars varsel, av renskötselskäl. Dessa avlysningar är beroende av hur renarna förflyttar sig på renbetesfjällen.

Varken Länsstyrelsen eller samebyarna kan med lång framförhållning förutsäga var renarna kommer att uppehålla sig under en viss period, varför ärenden som handlar om avlysning av renskötselskäl behöver handläggas slutligt med kort varsel.

Bedömningen baseras bland annat på var renarna befinner sig, vilket kontrolleras med överflygningar med helikopter. Länsstyrelsens ambition i detta arbete är att upplåta så mycket som möjligt till småviltsjakt.

De bedömningar som Länsstyrelsen gör har sin utgångspunkt i de förhållanden som råder i Jämtlands län. Vilka ärenden andra länsstyrelser i norr har att hantera kan vi tyvärr inte svara på, men det finns olikheter mellan länen. Norrbotten och Västerbotten har till exempel en fastställd odlingsgräns, där all mark ovan odlingsgräns är renbetesland. I Jämtland finns ingen odlingsgräns och renbetesfjällen, det vill säga samebyarnas åretruntmarker, är relativt små och splittrade, vilket påverkar renskötselns förutsättningar.

Länsstyrelsen handlägger alltid inkomna ansökningar enligt gällande rutin och det är samma för alla. Det innebär att vi arbetar enligt det uppdrag myndigheten har fått från regeringen, det är vi skyldiga att göra.

Vi tar inte emot önskemål, däremot kan vi informera om att det krävs en ansökan för att det ska bli ett ärende som vi ska hantera. Det kan till exempel vara en begäran, ansökan eller anmälan. Det är inte ovanligt att det finns motstridiga intressen i de ärenden vi hanterar, som vi också behöver väga mot varandra – i detta fall småviltsjägare och rennäringen. Därför är det särskilt viktigt att vår ärendehandläggning utgår från lagar och förordningar för att utförandet ska ske på ett rättssäkert sätt.

Upplåtelse av småviltsjakt på renbetesfjällen innebär en upplåtelse av så kallad dubbel jakträtt i förhållande till samebyns egen rätt till jakt enligt rennäringslagen. När flera jaktlag jagar på samma jaktområde uppstår en rad säkerhetsaspekter. Det medför att samebyns älgjakt försvåras och i vissa fall omöjliggörs på grund jaktlagens säkerhetsbestämmelser (27 § jaktlagen (1987:259)).

Länsstyrelsen har även tidigare avlyst områden för samebyarnas egen älgjakt, ungefär två veckor per år. Länsstyrelsen ser det som ett angeläget allmänintresse att avskjutningsmålen för älg på renbetesfjällen uppnås som en del av den nationella älgförvaltningen. Det är därför viktigt att samebyarna får tillräckligt bra förutsättningar att kunna genomföra älgavskjutningen på renbetesfjällen.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef

Jon Paulsson

Jurist