Publiceringsdatum: 13 september 2019

Senast uppdaterad: fredag 13 september, 14.44

Markägare tar över ansvar för kulturminnen

Fångstgrop i Husås. Foto: Katarina Johansson

Fångstgrop i Husås. Foto: Katarina Johansson

Den 1 september 2019 ändrade Skogsstyrelsen sina rutiner för anmälningar om avverkning eller anläggning av väg. Det innebär att du som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning behöver kontakta Länsstyrelsen om det planerade arbetet samt vid behov ansöka om tillstånd.

Tidigare har Skogsstyrelsen hanterat kontakten med Länsstyrelsen när anmälningar om avverkning och vägar berör fornlämningar. Från och med den 1 september ändrade Skogsstyrelsen sina rutiner vilket medför att du som planerar arbeten i skogen behöver kontakta Länsstyrelsen om fornlämningar kommer att påverkas av arbetet. Det räcker alltså inte längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta Länsstyrelsen i de fall där fornlämningar berörs.

Ansök om tillstånd för ingrepp i fornlämning

Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och inte får rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas genom bebyggelse, plantering eller andra åtgärder. Du behöver tillstånd för att bland annat:

  • markbereda
  • plantera
  • stubbryta
  • naturvårdsbränna
  • anlägga eller bredda skogsbilväg
  • vid markavvattning i skogsmark

Mer information hittar du på sidan Fornlämningar och fornfynd.

Så hittar du information om var det finns fornlämningar

Om du behöver ta reda på var det finns fornlämningar kan du bland annat använda Riksantikvarieämbetets databas Fornsök.

Övriga kulturhistoriska lämningar skyddas av Skogsvårdslagen, som Skogsstyrelsen ansvarar för. För mer information om hantering av övriga kulturhistoriska lämningar hänvisas till Skogsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och handläggare.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare