Publiceringsdatum: 14 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 14 juni, 15.55

Fortsatt stora framgångar i Härjedalen – fler avtal om renbete tecknade

Renkalv. Foto: Tor Lundberg Tuorda.

Onsdag 12 juni kom de berörda privata markägarna och samebyarna överens om avtal rörande vinterbete för ren inom det så kallade reservbetesområdet i Härjedalen. De berörda samebyarna är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen. 

Avtalen är ett resultat av ett flerårigt arbete med förhandlingar och betesmarksinventeringar vilka resulterat i att man nu kan nyttja området för vinterbetning.

Detta är det tredje stora avtalet som tecknas i Härjedalen. År 2011 tecknades ett vinterbetesavtal inom övriga Härjedalen för de tre samebyarna som nämnts ovan. År 2014 tecknades barmarksavtal gällande Mittådalens sameby och nu har ytterligare ett vinterbetesavtal tecknats och det gäller inom det som tidigare betecknats som reservbetesområde.

Avtalet omfattar cirka 1 000 markägare och innebär en långsiktigt ökad säkerhet vad gäller tillgång till bete. Det kan inte användas för en ökning av antalet renar.

Markägare och samebyordförande skriver avtal.

Markägare och samebyordförande skriver avtal. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Grunden för samtliga avtal

Grunden för samtliga avtal är den dom som föll i Svegs Tingsrätt år 1996 och som säger att det inte finns någon sedvanerätt till renbete i Härjedalen. Domen vann sedermera laga kraft år 2004.

Regeringen uppdrog då till Jordbruksverket, att i samverkan med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Skogsstyrelsen, arbeta fram civilrättsliga avtal mellan markägarna och samebyarna för att möjliggöra fortsatt renbete i Härjedalen.

Det har varit ett omfattande arbete som nu resulterat i att såväl rennäring som markägare kan lämna en konfliktfylld tillvaro bakom sig för att blicka framåt i sina näringar.

Kontakt

Kristina Jonsson

Länsstyrelsen Jämtlands län

Svante Nilsson

Jordbruksverket

Telefon 036-15 59 22

Jörgen Sundin

Skogsstyrelsen

Telefon 0640-175 45