Publiceringsdatum: 28 maj 2019

Senast uppdaterad: onsdag 19 juni, 09.09

Naturvärdesinventeringar av länets skogar

Gran (picea abies) på våren.Foto: Artush/Mostphotos.com

Foto: Artush/Mostphotos.com

Under sommaren och hösten kommer Länsstyrelsen Jämtlands län att inventera skogar runt om i länet. Syftet är att få ett bättre kunskapsunderlag om naturvärden i äldre kalkrika skogar, så kallade kalkbarrskogar, samt i större sammanhängande skogar där kalhyggesbruk inte förekommit.

Kalkbarrskogar växer på en näringsrik berggrund av kalksten. På försommaren kan man se hur dessa skogar fylls av blommor som till exempel blåsippa, kransrams och vårärt. Kärlväxterna får under sensommaren och hösten sällskap av sällsynta svamparter som till exempel korallfingersvampar och olika arter av taggsvampar.

Jämtland är ett län med en betydande andel större sammanhängande äldre barrskogar, exempelvis nära fjällen. Dessa skogar är relativt opåverkade av dagens moderna skogsbruk och hyser ofta en stor biologisk mångfald. Därför har Jämtland ett särskilt ansvar för att bevara och skydda dessa områden.

Med hjälp av årets naturvärdesinventeringar, som är en fortsättning på fjolårets inventering, hoppas Länsstyrelsen få bättre övergripande kunskap om de naturvärden som finns i dessa skogar.

Med denna kunskap får Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunskap om var skyddsinsatser ska prioriteras så att det formella skyddet i form av reservat, biotopskydd och naturvårdsavtal förläggs på de mest värdefulla områdena.

Länsstyrelsen har även ambitionen att dela med sig av inventeringsresultatet till markägare som har fastigheter med noterade naturvärden, så att dessa kan planera sitt brukande på ett sätt som främjar naturvårdshänsyn.

Du som är markägare och redan i sommar vill få reda på om inventeringen kommer att beröra din fastighet kan höra av dig till Sofie Jonsson. För generell information om inventeringen, kontakta Per Sander.

Kontakt

Sofie Jonsson

Projektledare

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning