Publiceringsdatum: 27 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 14.56

Länsstyrelsen begär att Naturvårdsverket omprövar beslut om antal vargar i länet

En varg i snötäckt landskap. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Den 9 maj fattade Naturvårdsverket ett femårigt beslut om att Jämtlands län årligen ska ha cirka tio vargar i länet. Beslutet går emot det förslag som samverkansrådet i norra rovdjurs­förvaltnings­området lämnat in, ett förslag som säger att det inte ska finnas så kallade vargföryngringar* i de tre norrlänen som har renskötsel.

Skälen till begäran om omprövning handlar därför om renskötselområdet och det rovdjurspolitiska målet att ingen sameby ska ha mer än tio procent renar som skadats eller dödats av rovdjur.

Området blir inom kort renskötselområde

De tre samebyarna som främst berörs av beslutet är Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen. Där kommer det inom kort att skrivas avtal om renbete inom det område som berörs av två dokumenterade vargföryngringar (på gränsen mellan Gävleborg och Jämtlands län). Avtalen kommer att innebära att området blir renskötselområde och Länsstyrelsen anser att det inte finns någon möjlighet att kombinera renskötsel och varg i samma område.

Högt rovdjurstryck innebär redan i dag att skador på ren överstiger 10 procent

Naturvårdsverket beskriver i sin vägledning att hänsyn ska tas till det rovdjurspolitiska målet om toleransnivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån är maximalt 10 procent räknat på den aktuella samebyns faktiska antal av ren.

Det rovdjurspolitiska målet är enligt vägledningen av betydelse vid framtagandet av förslag och fastställande av miniminivåer, men trots det omnämns inte toleransnivåerna i det beslut som Naturvårdsverket tog den 9 maj.

Mycket högt rovdjurstryck i länet

Det sammanlagda rovdjurstrycket är mycket högt i Jämtlands län, ett faktum som stöds av inventeringsresultat för björn, järv och lodjur. Resultatet från 2018 visar att länet har 45 procent av Sveriges järvpopulation, 29 procent av björnpopulationen och 15 procent av lodjurspopulationen. Det totala rovdjurstrycket medför att samebyarnas förluster till de stora rovdjuren överstiger 10 procent.

– Vi vill därför att Naturvårdsverket ska handlägga ärendet på nytt, där hänsyn tas till toleransnivån utifrån det totala rovdjurstrycket och det faktum att området inom kort är renskötselområde, säger landshövding Jöran Hägglund.

* En föryngring är varje gång det föds en ny kull valpar – inte bara en enstaka valp. Vanligtvis är en vargkull på 4–8 valpar.

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding

Henrik Hansson

Viltchef