Publiceringsdatum: 10 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 10 december, 14.55

Ja till gruvbrytning i Stekenjokk så länge rennäringen skyddas

Stekenjokksfjället. Foto: jagen51/Mostphotos.com

Vilhelmina Mineral AB vill återuppta gruvbrytning i Stekenjokk vintertid. Foto: jagen51/Mostphotos.com

Länsstyrelsen har yttrat sig om bearbetningskoncession för mineralfyndigheten i Stekenjokk, och tillstyrker att den beviljas.

Länsstyrelsen Jämtlands län har i ett yttrande till Bergsstaten sagt ja till att en bearbetningskoncession kan beviljas i Stekenjokk i Strömsunds och Vilhelminas kommuner. I yttrandet anser Länsstyrelsen att koncessionen ska villkoras med försiktighetsåtgärder för rennäringen.

Det är Vilhelmina Mineral AB som har ansökt om koncession. Vid bolagets tidigare ansökan föreslog Länsstyrelsen avslag med hänvisning till rennäringens intressen. Då gällde ansökan en koncession för åretruntproduktion med anrikning av malmen och hantering av gruvavfall i Stekenjokk. Bolagets nya ansökan gäller en planerad produktion halvårsvis vintertid med anrikning av malm och hantering av gruvavfall i Joma i Norge.

Den mänskliga närvaron ökar

Länsstyrelsen bedömer dock att gruvdrift skulle öka belastningen på rennäringen, främst i form av transporter under vårvinter och höstvinter. Vildmarksvägen skulle behöva plogas och hållas öppen vintertid, vilket kan störa rennäringen genom att tillgängligheten och därmed den mänskliga närvaron i området ökar.

Länsstyrelsen bedömer att särskilda villkor till skydd för rennäringen behövs för att vid en reglerad tidsperiod (vintertid) på året bedriva gruvverksamhet och malmtransporter utan att påtagligt försvåra för rennäringen.

Koppar bröts i Stekenjokk av Boliden Mineral AB mellan 1976 och 1988.

Vad är en bearbetningskoncession?

Minerallagen redovisar de ämnen och mineraler som är så viktiga för samhällets försörjning att staten bestämmer vem som får nyttja mineralet/ämnet. Rättigheterna kan överlåtas i en särskild prövning, bearbetningskoncession, till den som kan visa att de har förutsättningar att utvinna och ekonomiskt tillgodogöra sig den fyndighet som ansökan gäller på ett sätt som inte är olämpligt i förhållande till andra viktiga samhällsintressen. Till ansökan ska det följa med en miljökonsekvensbeskrivning.

För att få påbörja en gruvverksamhet krävs en bearbetningskoncession enligt minerallagen. Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området. Bergsstaten är den statliga myndighet som lämnar så kallade bearbetnings­koncessioner. Ett bolag som beviljas bearbetningskoncession har rätt att under 25 års tid förfoga över de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade koncessionsområdet. För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession även att tillstånd lämnas enligt miljöbalken. En sådan prövning handläggs av mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen Jämtlands län roll i samrådsprocessen är att vägleda och lämna information till den sökande om vad som är viktigt att belysa och utreda i den planerade ansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om bearbetningskoncession tas av Bergsstaten.

Kontakt

Martin Jakobsson

Miljöskyddshandläggare