Publiceringsdatum: 8 maj 2019

Senast uppdaterad: torsdag 9 maj, 09.15

Krav på redovisning om hur gruvdrift i Oviken skulle påverka Storsjön

Andersön, Storsjön. Foto: Magnus Eriksson/Mostphotos.com

Storsjön vid Andersön. Foto: Magnus Eriksson/Mostphotos.com

Länsstyrelsen Jämtlands län har lämnat sina synpunkter till EU Energy Corp inför bolagets planerade ansökan om en bearbetningskoncession för grundämnet vanadin i Oviken, det så kallade Vikenprojektet.

Enligt minerallagen ska den som planerar att söka en bearbetningskoncession först samråda med Länsstyrelsen och berörd kommun.

I sitt samrådssvar tar Länsstyrelsen särskilt upp frågan om hur viktigt det är att kunna redovisa vilken påverkan en gruva skulle ha på dricksvattenförsörjning och jordbruk. Länsstyrelsen i Jämtlands län har lämnat sina synpunkter till EU Energy Corp inför bolagets planerade ansökan om en bearbetningskoncession för vanadin i Oviken, det så kallade Vikenprojektet. Enligt minerallagen ska den som planerar att söka en bearbetningskoncession först samråda med Länsstyrelsen och berörd kommun.

Länsstyrelsens roll i samrådsprocessen är att vägleda och lämna information till den sökanden om vad som är viktigt att belysa och utreda i den planerade ansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om bearbetningskoncession tas av Bergsstaten.

Länsstyrelsen har i sitt samrådssvar särskilt tagit upp frågan om hur viktigt det är att kunna redovisa påverkan på dricksvattenförsörjning och jordbruk;

Dricksvatten för 50 000 personer

Storsjön är utpekad som prioriterad dricksvattenresurs i den regionala vattenförsörjningsplanen för Jämtlands län. Den regionala vattenförsörjningsplanen lyfter fram de dricksvattenresurser som är viktiga för dagens och framtidens dricksvattenförsörjning. Dessa vattenresurser behöver prioriteras utifrån ett dricksvattenperspektiv.

Länsstyrelsen tar därför och tas hänsyn till dessa resurser vid planering, tillsyn och tillståndsgivning för att säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt. Storsjön är länets största dricksvattentäkt och försörjer mer än 50 000 personer med dricksvatten.

Undersökningsområdet ligger dessutom inom ett aktivt jordbrukslandskap. En eventuell framtida gruvetablering kommer att förändra och påverka landskapet och de människor som lever och har sin försörjning i området. Länsstyrelsen anser att det redan i ansökan om bearbetningskoncession behöver finnas ett underlag som beskriver de samhällsekonomiska konsekvenserna som en ny etablering kan medföra.

För en mera detaljerad beskrivning av jordbruksmarkens betydelse hänvisar Länsstyrelsen till sin rapport Jordbruksmarken – en naturresurs att förvaltaöppnas i nytt fönster.

Vad är en bearbetningskoncession?

Minerallagen redovisar de ämnen och mineraler som är så viktiga för samhällets försörjning att staten bestämmer vem som får nyttja mineralet/ämnet. Rättigheterna kan överlåtas i en särskild prövning, bearbetningskoncession, till den som kan visa att de har förutsättningar att utvinna och ekonomiskt tillgodogöra sig den fyndighet som ansökan gäller på ett sätt som inte är olämpligt i förhållande till andra viktiga samhällsintressen. Till ansökan ska det följa med en miljökonsekvensbeskrivning.

För att få påbörja en gruvverksamhet krävs en bearbetningskoncession enligt minerallagen. Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området. Bergsstaten är den statliga myndighet som lämnar så kallade bearbetnings­koncessioner. Ett bolag som beviljas bearbetningskoncession har rätt att under 25 års tid förfoga över de mineraltillgångar som finns i marken i det utpekade koncessionsområdet. För att en gruva ska kunna öppnas krävs förutom bearbetningskoncession även att tillstånd lämnas enligt miljöbalken. En sådan prövning handläggs av mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen Jämtlands län roll i samrådsprocessen är att vägleda och lämna information till den sökande om vad som är viktigt att belysa och utreda i den planerade ansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om bearbetningskoncession tas av Bergsstaten.

Kontakt

Martin Jakobsson

Miljöskyddshandläggare