Publiceringsdatum: 16 april 2019

Tydligare styrning utvecklar Sveriges djurskyddskontroll

En glad gris. Foto: mostphotos.com

Nu stärks länsstyrelsernas representation i rådet för djurskydds­kontroll, för att få tydligare styrning och stöd. Det är en av nyheterna som presenteras i Jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskydds­kontroller under 2018.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Färre kontroller under 2018

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller vilket kan jämföras med 10 828 under 2017. Jordbruksverket konstaterar i sin sammanställning att antalet kontroller har sjunkit trots att länsstyrelsernas årsarbetskrafter ökat med 17 i landet. Jordbruksverket påpekar att det fortfarande finns skillnader mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse.

– Detta beror till viss del på att den milda väderleken gjorde att djuren stallades in senare varför en del av kontrollerna senarelades till efter årsskiftet. Under den rådande torkan utfördes heller inga normalkontroller utan endast anmälningskontroller. Övertaget av polisens uppgifter har också inneburit en del extra arbete i samband med verkställande av beslut om omhändertagande, säger Marina Wallén Mattsson, enhetchef på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Med bra stöd och styrning kan måluppfyllelsen öka

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

– Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson, avdelningschef på Jordbruksverket.

Mer information

Enligt djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna samverka i det gemensamma Rådet för djurskyddskontroll, för att djurskyddskontrollen ska utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Rådet ska särskilt:

  1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen
  2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska senast den 31 december varje år rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete till Regeringskansliet.

För mer information, kontakta:

Marina Wallén Mattsson, enhetchef på Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 32 88.

Katarina Andersson, avdelningen för djurskydd och hälsa, 036-15 50 68 eller Katarina.Andersson@jordbruksverket.se

Kontakt