Publiceringsdatum: 22 mars 2019

Enkät till 1 500 barn i länet tar reda på miljöns inverkan på hälsan

Mostphotos.com

Hur ofta barn vistas i grönområden, om de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till drygt 1 500 barn och vårdnadshavare i Jämtlands län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Frågorna till oss i Jämtlands län är en del av den nationella miljöhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten står bakom. Årets enkät handlar om barns hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

Resultaten från miljöhälsoenkäten kommer att användas i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen om barns hälsa i Jämtlands län kommer till exempel att användas för att få underlag för samhällsplanering och för prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål.

Länsstyrelsen utökar studien

Länsstyrelsen Jämtlands län har valt att utöka studien med fler enkäter för att få ett bättre underlag om hur det ser ut här hos oss. Utökningen gör att säkrare jämförelser kan göras mellan länen i norr, mellan kust- och inland och mellan norrlandslänen samt landet i övrigt.

Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. I år vänder sig enkäten till barn och Folkhälsomyndigheten skickar totalt ut 110 000 enkäter runt om i landet.

Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. För att få tillgång till bättre regionala underlag har Naturvårdsverket samt regionala och kommunala aktörer i 19 län varit med och medfinansierat undersökningen.

Resultaten kommer att presenteras på Folkhälsomyndighetens och Länsstyrelsens webbplats under 2020.

Länkar till tidigare miljöhälsorapporter:

Miljöhälsorapport Norr 2013: Barns hälsa och miljö i Norrlandlänk till annan webbplats

Nationella miljöhälsorapporter på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Annika Lundmark

Samordnare miljöövervakning