Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämtlands län når inte ett enda miljömål

Särskilt värdefulla skogar – med mycket höga naturvärden – avverkas. Det innebär att skyddsvärd skog försvinner och att många hotade skogslevande arter påverkas negativt.

Inget av de tolv nationella miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå, verkar kunna nås i Jämtlands län till år 2030.

Tre av målen – Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås.

Nio mål svåra att nå

Övriga nio målen bedöms inte kunna nås med det arbete och resurser som finns i dag.

Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv

  1. Mängden skogsmark som aldrig tidigare har kalavverkats – huggits ned helt – minskar snabbt.
  2. Särskilt värdefulla skogar – med mycket höga naturvärden – avverkas. Det innebär att skyddsvärd skog avverkas och att många hotade skogslevande arter påverkas negativt.

Detta bidrar till att målen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv inte nås. Utvecklingen dessutom bedöms vara negativ.

Levande sjöar och vattendrag

Åtgärdsbehovet är mycket stort för att nå Levande sjöar och vattendrag. Kraftigt ökade resurser behövs till åtgärder för att återställa och restaurera:

  1. vattenmiljöer,
  2. arbetet med kulturmiljöerna, samt
  3. övervakning och uppföljning av miljötillståndet.

Läs rapporten Miljömålsuppföljning 2022 Länk till annan webbplats.

Fakta:

  • Länsstyrelsen genomför varje år en regional uppföljning av årets insatser och måluppfyllelse för miljömålen.
  • Årets uppföljning visar att Jämtland län har stora miljöutmaningar kopplade till den biologiska mångfalden, det vill säga mängden och variationen av växter och djur.
  • Det handlar om påverkan från vattenkraften, skogsbruket, igenväxning av tidigare jordbruksmark samt den pågående klimatförändringen.
  • Målen nås inte och för flera av målen är utvecklingen till och med negativ.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss