Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av naturvärden 2022

Nedfallen trädstam i granskog

Under juni till september utför Länsstyrelsen Jämtlands län inventeringar av naturvärden i värdetrakter och kontinuitetsskogar i östra delen av länet. Det vill säga skog som inte har varit kalavverkad.

Inventering av naturvärden nedanför den fjällnära skogen sker i prioriterade skogstyper och inom naturvårdslandskap med särskilt höga ekologiska bevarandevärden, så kallade värdetrakter. Områdena som ska inventeras är inom och i anslutning till åtta värdetrakter:

  • Tåsjöberget
  • Sprötberget
  • Ammerån
  • Snedmyran
  • Vårkallhöjden
  • Gimån
  • Kyrkkilen
  • Näktesbergen

Under hösten planeras även inventering av rödlistade och kalkgynnade marksvampar på olika platser i länet.

Återkommande naturvärdesinventeringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län genomför regelbundet inventeringar av olika naturvärden av flora och fauna i skog, mark och vatten. De är en del av olika uppdrag och insatser inom exempelvis den nationella miljömålsuppföljningen och miljöövervakningen.

Inventeringar görs också för att följa upp genomförda åtgärder inom ramen för olika åtgärdsprogram för hotade arter, för att förbättra förutsättningar för vilda pollinatörer, skyddsvärda vatten samt våtmarksåtgärder. Åren 2018–2020 genomfördes en treårig satsning för att få ett bättre kunskapsläge över länets fjällskogar.

Inventeringar genomförs på uppdrag av regeringen och i samarbete med Naturvårdsverket. Vi inventerar bland annat bestånd där vi efter fjärranalys bedömt att det kan finnas höga naturvärden i form av strukturer som vanligtvis hyser skyddsvärda arter. Det gäller till exempel gamla bestånd, bestånd med hög andel lövträd, åstallskogar och bestånd med kalkbarrskog. Vi inventerar också vid intresseanmälan om frivilligt skydd av skog.

Hur går en inventering till?

Arbetet genomförs som en kombination av fältinventering och analyser av tillgängligt material (kartor, laserdata, beståndsregister och tidigare inventeringar). Utgångspunkten vid inventeringar är att bedöma skogens förutsättningar för rik biologisk mångfald och behov av framtida skydd. I vissa fall finns speciella arter som gör att ett område klassas högre även om skogen kan vara delvis påverkad av till exempel plockhuggning.

Karta över områden för naturvärdesinventering 2022 (PDF) Pdf, 755.8 kB.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss