Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jörans egna ord om sin tid som landshövding

Landshövding Jöran Hägglund

Jöran Hägglund meddelade under onsdag 18 november att han lämnar sitt uppdrag som landshövding 30 november. Läs Jörans egna ord om sin tid som landshövding.

Jag vill tacka alla i länet efter att i närmare sju år haft förmånen att få vara er landshövding. Det är år som jag för alltid kommer att bära med mig, som har lärt mig mycket och som jag har uppskattat oerhört. I mitt uppdrag har jag varit statens representant i Jämtlands län, men i hjärtat har jag alltid varit Jämtlands läns representant i omvärlden.

Länet är verkligen unikt på många sätt. Vi har enastående natur med rika skogar, vackra sjöar och en fjällvärld som får många att imponeras. Vi har framgångsrika idrottare, kända författare, erkända konstnärer, uppskattade skådespelare, världsberömda mathantverkare, ledande företagare. Vi har rennäring och samisk kultur att vara stolta över. Vi har jakt och fiske som många avundas oss. Vi har dessutom världsledande forskning, attraktiva utbildningar på hög nivå och produkter som är unika i världen. Vi har till och med en thaipaviljong, ett dött fall och några myskoxar.

Och till allt detta, ett stort och generöst hjärta som vi är beredda att öppna för nya invånare från hela världen. Vi har med andra ord mycket att vara stolta över och jag är tacksam över ynnesten att ha fått vara er landshövding.

Pandemin har gjort livet annorlunda för oss alla. För vissa har det varit svårare än för andra. Personligen tillhör jag av hälsoskäl en utpekad riskgrupp. Det innebär att jag en stor del av året har arbetat på distans. Min närvaro på plats på Länsstyrelsen har varit begränsad och det har självfallet påverkat mina möjligheter att agera i vissa situationer, där en personlig närvaro hade krävts.

Att vara landshövding innebär aktiviteter även kvällar och helger, och är man som jag engagerad i länets utveckling, så vill man bidra på alla sätt som man kan, oavsett när det behövs.

Kort sagt har jag insett att jag av hälsoskäl inte kommer att kunna utföra uppdraget som landshövding framöver på det sätt som jag själv skulle vilja eller som länet förtjänar. Jag har därför sedan en tid tillbaka erbjudit regeringen att ställa min plats till förfogande och lämna mitt uppdrag som landshövding i Jämtlands län. Vi är därför överens om att det sker den 1 december.

Länsstyrelsen är en fantastisk arbetsplats med mycket omfattande ansvarsområden. Vi verkar inom en geografiskt avgränsad yta men med uppdrag från i stort sett alla regeringens departement. Mängden av olika kompetenser inom myndigheten är stor och det gör arbetet på Länsstyrelsen stimulerande, intressant och omväxlande.

Förståelsen för Länsstyrelsens breda uppdrag är viktigt för alla medarbetare för att kunna göra helhetsbedömningar och hantera målkonflikter. Även om man tycker olika måste man kunna skilja sak från person, och respektera de beslutsordningar som myndigheten har. Det är inte alltid enkelt när man som medarbetare brinner för sitt ansvarsområde.

Offentliga verksamheter ska granskas och ska även tåla att granskas. Det är en grundprincip. Den senaste tiden har Länsstyrelsen och jag som myndighetschef uppmärksammats i media, på ett varken korrekt eller objektivt sätt.

Som myndighetschef är det dock jag som är ansvarig för allt som myndigheten gör. Mitt uppdrag är också att stå upp för alla medarbetare så att vi som myndighet kan utföra de uppgifter vi har ålagts att leverera gentemot enskilda medborgare, företag, organisationer och våra olika samarbetspartners. Det har för mig varit viktigt att varje medarbetare alltid ska känna att man kan vända sig till mig om man har uppfattat att det har krävts.

Det är för mig också en självklarhet att aldrig kommentera medarbetare eller interna konflikter i media. Naturligtvis har även Länsstyrelsen interna frågor att arbeta med och dessa ska lösas internt.

Mediabilden den senaste tiden har inte på något sätt varit rättvisande för utvecklingen inom myndigheten och jag vet att många medarbetare inte känner igen sig i rapporteringen och har tagit mycket illa vid sig.

Att vara föremål för medias uppmärksamhet är inget nytt för mig. Även om skriverierna inte alls har påverkat mitt beslut att lämna mitt uppdrag, så blir det förhoppningsvis nu mindre fokus på min person och mer fokus på de uppgifter som Länsstyrelsen har. Bland andra att kraftsamla kring den viktiga samordningen i länet med anledning av pandemin och att arbeta i enlighet med våra värdegrunder och förhållningssätt.

Jag blev landshövding i vårt län den 1 april 2014.

Det har varit fantastiska år, i ett fantastiskt län med en fantastisk utveckling.

När jag började mitt uppdrag hade länsstyrelsen i Jämtlands län 185 anställda. Idag är vi cirka 250. Vissa uppgifter har flyttats från myndigheten och andra har kommit till.

Under mina år har vi tillsammans utarbetat en livsmedelsstrategi, en klimatstrategi och ett skogsprogram för länet. Vi har stärkt samarbetet med länets jordbrukare och bland annat samordnat vår tillsynsverksamhet så att besöken numera sker samordnat vid ett tillfälle. Vi har sanerat förorenad mark, bidragit till att viktiga tillstånd för grustäkter beviljats och att exploateringar av stor vikt för länets utveckling har kommit till. Vi har gjort dialogen med skogsägare om deras värdefulla skogar transparent och rättssäker och kunnat inrätta många nya naturreservat i överenskommelse med markägare. Vi har genomfört viktiga satsningar inom vatten, bland dem förbättring av vandringsvägar med mera i tre sjöar tillsammans med näringslivet. Vi har jobbat för att på olika sätt stärka fisketurismen i länet. Vi har hanterat omfattande kriser som skogsbränderna för två år sedan, stormar och översvämningar och nu en pandemi. Vi har stärkt arbetet mot våld i nära relationer och kommer inom kort att äntligen inviga ett Barnahus tillsammans med regionen, kommunerna och polisen. Vi har beslutat en kulturmiljöstrategi för att lyfta länets stora kulturarv. Och jag har starkt berörts av de enorma insatser som gjordes av så många i hela länet när vi tog emot många flyktingar under krisen för fem år sedan.

Detta är ändå bara några exempel på allt som jag har fått vara med om under mina år som landshövding och som vi tillsammans har åstadkommit. Att balansera olika ståndpunkter, göra svåra avvägningar och samtidigt åstadkomma konkreta resultat har varit det i mitt arbete som jag är mest stolt över.

Samarbetet med Regionen och dess företrädare har varit viktigt för mig. På samma sätt har jag eftersträvat ett gott samarbete med länets kommuner, och jag har sett de senaste åren hur detta har fördjupats till nytta för medborgare och företag. Samarbeten i länet, oavsett politisk partitillhörighet, är en styrkefaktor för vår framtid.

De här åren har också präglats av en positiv känsla i länet som jag inte har upplevt på många år. Jag har bland annat sett en otrolig utveckling inom näringslivet.

Att ett så ”litet” län har så många världsledande företag inom olika branscher måste vara unikt. Så mycket spännande händer inom nya näringar och etableringar av tjänsteföretag som aldrig tidigare. Arbetsmarknaden i länet är idag mycket bredare än bara för några år sedan och för mig har det varit viktigt att bidra till företagens utveckling och tillväxt med de verktyg som en landshövding har att tillgå. De senaste åren har det också vuxit fram ett kluster av statliga myndigheter i länet med flera tusen anställda som vi numera samlar kring gemensamma frågor.

Det har också varit viktigt att göra Residenset till en mötesplats där så många olika aktörer som möjligt fått träffas och knyta kontakter till gagn för länet. Jag känner mig stolt över vad länets vitt skilda företagare åstadkommer och jag vet att jag kommer att fortsätta imponeras av idérikedomen och framgångarna.

Jag har även velat ge människor möjlighet att komma till Residenset och känna stolthet över det som Residenset symboliserar. Vårt läns historia och vårt arv och alla våra fantastiska entreprenörer och samhällshjältar. Genom till exempel länsmiddagarna hoppas jag att jag har kunnat bidra till att premiera och lyfta fram några av de många eldsjälar som finns i länet och som kanske inte alltid uppmärksammas men som är ovärderliga för den positiva utvecklingen.

Några av de samarbeten som jag har uppskattat mycket är de tillsammans med vår samiska befolkning och våra samebyar. Om man betänker att Länsstyrelsen under många år i historien också huserade den statliga lappfogden med allt vad det innebar, så är det lätt att inse att det tar tid att bygga upp tillit och förtroende.

I vårt län, med förhållandevis små ytor av statlig renbetesmark och en lättillgänglig fjällvärld, finns det all anledning att arbeta för samförstånd och samexistens i fjällen. Kunskapen om den lagstiftning som gäller, hänsynen som behöver tas och respekten för varandras olika intressen och behov, behöver ständigt förbättras. Bästa sättet att göra det är genom ytterligare kontakter, mer gemensamma möten och fler samtal.

När man ska summera allt fascinerande som hänt de senaste åren så är det självklart att även nämna några framgångar på idrottsområdet.

Jag brukar påstå att i Jämtlands län är vi världsmästare i att arrangera världsmästerskap.

En sak som ligger mig varmt om hjärtat är att det var här, i Östersund, som den internationella Paralympiska rörelsen år 2016 antog det som kallas ”Östersund Declaration”. Det är den globala handlingsplanen för pararörelsens utveckling av vintersporter, i alla länder som är medlemmar av den Internationella Paralympiska Kommittén. Allt detta är bara möjligt genom otroligt hängivna och engagerade ledare och volontärer.

Jag vill också särskilt nämna Mittuniversitetet, som har insett värdet av att forska, utbilda och utveckla flera av länets styrkeområden. Dess betydelse för länets utveckling både i nationellt och internationellt perspektiv kan inte överskattas.

De senaste åren har länet präglats av en positiv befolkningsutveckling. Många människor väljer att flytta hit för intressanta karriärmöjligheter, en harmonisk vardag och meningsfull fritid. Till alla flygfärdiga ungdomar vill jag skicka en hälsning: se er gärna omkring i världen, och känn att ni alltid har en framtid här.

I uppdraget som landshövding knyter man massor av kontakter med människor inom alla delar av samhället och jag hoppas självklart att vi kan fortsätta hålla kontakten och träffas även framöver. Jag finns alltid beredd att bidra till nytta där ni så vill. Väl medveten om att många inte blivit nämnda här så vill jag att ni alla ska känna att ni finns med mig. Att ha fått vara landshövding i mitt hemlän har verkligen betytt något extra för mig.

Jag vill rikta ett innerligt och uppriktigt Tack för allt samarbete och alla spännande händelser som vi tillsammans varit med om. Inte minst till medarbetarna på Länsstyrelsen som varje dag förtjänstfullt och engagerat utför sina uppdrag. I synnerhet vill jag nämna de som verkligen gjort min vardag möjlig: mitt länsråd, min husfru, min assistent, min chefsjurist, min kommunikatör och min särskilda utredare.

Med vänliga hälsningar

Jöran Hägglund

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding