Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga naturvärden i fjällnära skogar

Fjällnära skog, gamla granar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På Naturvårdsverkets initiativ har en inventering av naturvärden i landets fjällnära skogar genomförts under 2020.

I ett pressmeddelande beskriver Naturvårdsverket inventeringen i stort och presenterar preliminära resultat. Inventeringen är bland annat genomförd för att öka kunskapen i den pågående nationella skogsutredningen, som är en del av det så kallade januariavtalet.

Inventeringen i Jämtlands län

I vårt län har kunskapsläget om naturvärden i den fjällnära skogen varit lägre än i andra delar av landet och därför har denna inventering varit angelägen. Inventeringens syfte är alltså att skapa en bättre och samlad bild av var det finns höga naturvärden i länets fjällnära skogar. För att kunna arbeta långsiktigt med det nationella målet att skydda skog där behovet och naturvärdena är som störst, behöver både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen helt enkelt god kännedom om hur det ser ut i länets skogar.

– Vårt uppdrag från regering och riksdag är att arbeta med områdesskydd i skogen. Resultatet från inventeringen visar att det finns stora arealer skog med höga naturvärden i länet, vilket är värdefull kunskap i vårt arbete. Att ett område har höga värden behöver inte innebära att det kommer att bli naturreservat. Nu är det viktigt att vi tillsammans, myndigheter och skogsägare, för en dialog om hur vi kan hitta en bra balans mellan brukande och bevarande av den värdefulla skogen, säger Per Sander, chef för naturskydd och förvaltning på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Det är viktigt att ha ett gemensamt helhetsperspektiv på planering av brukande och bevarande i större landskapsavsnitt för att den biologiska mångfalden ska bevaras. I praktiken innebär det att undvika uppdelning, fragmentering, av skogslandskapet, vilket skulle påverka den biologiska mångfalden negativt.

Naturskog allt mer ovanligt i Europa och Sverige

Den svenska fjällnära skogen utgör ett unikt landskap. Naturskogarna i fjällområdet är ett av de få intakta skogslandskap som fortfarande finns kvar i Europa. Utanför nordvästra Sverige finns i dag inga skogar med höga naturvärden i så stora sammanhängande arealer. Sverige har därför ett ansvar för att dessa höga naturvärden inte reduceras.

I Sverige är fjällregionen det område i landet som har störst andel formellt skydd. I Västerbottens och Norrbottens län är en betydligt större andel av den fjällnära skogen formellt skyddad, om man jämför med Jämtlands län där stora arealer saknar skydd. Detta är en viktig delförklaring till att det preliminära resultatet visar att Jämtlands län har så stora arealer skog med höga naturvärden utanför de skyddade områdena.

Länsstyrelsens uppdrag

Uppdraget med inventeringen gavs till Länsstyrelsen med mycket kort framförhållning vilket innebar en omplanering av vår verksamhet. De skyddsvärda områdena berör många markägare i länet. Den korta tiden var en omständighet som gjorde att vi missade att informera markägare om inventeringen i förväg.

Länsstyrelserna kommer nu att analysera det preliminära resultatet tillsammans med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att senare inleda arbetet med att se hur de höga naturvärdena kan värnas.

Läs även pressmeddelandet från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning