Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets jämställdhetsstrategi förlängs till 2022

Två företagare som tittar i en telefon. Foto: Camilla Zilo

Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att ta fram länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering. Nuvarande uppdrag kommer med största sannolikhet att förlängas till och med 2022. Det innebär att nuvarande strategi i så fall kommer att gälla i två år till.

Hur har då arbetet med strategin gått så här långt?

Länsstyrelsen och andra aktörer har genomfört en rad satsningar för att nå målområden i strategin och för att nå målen i den nationella jämställdhetspolitiken. Fickboken Kvinnor och män Jämtlands län 2016 har delats ut i 1 200 exemplar, en rad olika utbildningstillfällen och forskarbaserade seminarier har genomförts. Att öka kunskap och medvetenhet i frågorna har varit centralt, men även att förändra attityder och normer så som det normkritiska och våldsförebyggande arbetet i skolor i länet, via kampanjer om att fördela det obetalda hem och omsorgsarbetet mer jämnt mellan kvinnor och män samt att öka mäns engagemang i jämställdhetsarbetet och att utmana machonormer.

Kort om jämställdhetsläget

När det gäller makt och inflytande så har vi en någorlunda jämn fördelning av kvinnor och män i våra politiska församlingar, på chefsnivå är det fler män än kvinnor. Lönegapet har ökat sedan 2015, fortfarande har vi en könssegregerad arbetsmarknad med traditionella val av utbildning och yrken. Män har högre disponibel inkomst, pensionsgapet har minskat något men skiljer fortfarande till männens fördel. Kvinnors sjuktal har minskat men är fortfarande cirka dubbelt så höga som männens. Männen har ökat uttag av föräldrapenning, och tar nu ut cirka 32 procent.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor går framåt, samverkan mellan berörda myndigheter är gott, vi har Centrum mot våld, en gemensam webb, Barnahus samt stärkt operativ samverkan för våldsutsatta vuxna och både ledningsgrupp och kontaktpersonnätverk samverkar för att ytterligare utveckla arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Vi befarar att Corona pandemin kommer att påverka jämställdhetsläget negativt inom flera områden, vilket redan syns vad gäller mäns våld mot kvinnor, som ökat. Det finns anledning att befara att sjuktalen ökat igen, att arbetsmarknadsinsatser inte når de mest utsatta, till exempel kvinnor med utländsk härkomst, överhuvudtaget så går det att säga att de som var mer utsatta och sårbara grupper innan pandemin, så som personer med funktionsnedsättning, barn och äldre är de som också drabbats mest under pandemin.

Omstart av jämställdhetsnätverk

Inför revidering samt genomförande av målområden i nuvarande strategi startades Referensgruppen Jämställdhet i Jämtlands län (REJÄL). Arbetet i gruppen var som mest aktivt de första åren men kom att stanna av något under senare delen av strategins genomförande. Nu finns ett behov av omstart med aktörer som har koppling till strategin. De som ingår bör ha mandat och styrdokument som grund för att delta. Den nya gruppen kommer att heta Jämställdhet Jämtlands län.

Vad kommer att göras de två närmsta åren?

Vi kommer tillsammans med de aktörer som ingår i Jämställdhet Jämtlands län att; Följa upp läget kopplat till de nationella jämställdhetsmålen. Vi kommer att ha erfarenhetsöverföring oss aktörer emellan. Så när Länsstyrelserna sedan får förnyat uppdrag från 2023 kommer vi att stå redo med uppdaterade lägesbilder samt en påbörjad förankring och samverkan.

När det gäller arbetet i Ledningsgruppen – Myndighetssamverkan mot mäns våld mot kvinnor fortsätter arbetet med att följa den regionala överenskommelsen, samt att ta fram handlingsplaner för att nå målen i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett särskilt fokus blir att lyfta hedersrelaterat våld och förtryck i såväl kunskapsutveckling som förbättrat omhändertagande för utsatta.

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet