Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll djuren rena i vinter

En välskött ströbädd behövs för att hålla utegångsdjur rena. Anlägg bädden i tid och få igång den genom att blanda in gammal ströbäddsgödsel eller hästgödsel.

För att hålla utegångsdjur rena behövs bland annat en välskött ströbädd som ger dem torra och rena liggplatser. Förbered gärna djuren genom att klippa utsatta områden på dem inför vintern.

Här följer exempel på hur du kan underlätta för dig själv och djuren inför installningen:

Så här ordnar du ströbädden:

 • Anlägg bädden i tid. Betongplattan bör fortfarande vara varm. Använd rikligt med halm när bädden anläggs, gärna 50 centimeter. Bädden måste vara luftig och få gott om syre för att kunna fungera.
 • Få igång bädden genom att blanda in gammal ströbäddsgödsel eller hästgödsel.
 • Minska beläggningen – ha färre djur på större ytor. Om djurbeläggningen är hög uppstår det lätt syrebrist i bädden eftersom liten yta per djur ökar både tramptryck och gödselbelastningen.
 • Om bädden blir kompakt och syret stängs ute blir det inte en fungerande ströbädd. En rekommendation för bättre ströbädd är en totalyta på en kvadratmeter per 100 kilo levande levande vikt i stället för djurskyddsbestämmelsernas minimimått. Det innebär att en Herefordko då ska ha 7,5 kvadratmeter i stället för 4,8 kvadratmeter på djupströbädd.
 • Ströbäddar ska brinna. En fungerande ströbädd avger värme och växer knappt på höjden. En välskött bädd växer cirka en halv centimeter per dygn.
 • Ordna vatten- och fodringsplatser utanför ligghallen för att avlasta bädden.

Avlasta markytor

 1. Se till att takavvattning sker utanför hagen genom att ha hängrännor på byggnader. Led bort vattnet från stuprören.
 2. Ha hårdgjorda och dränerade ytor som kan skrapas vid foderhäckar och andra högt belastade områden.
 3. Förbered olika fållor så att djuren kan flyttas ofta under perioden med blöt väderlek.
 4. Ställ ut balar i olika fållor för att undvika körning med traktor under den blöta perioden.
 5. Ordna foderplatser som kan nås från körbar väg.

Sköt om din ströbädd under stallsäsongen

 • Använd strö av bra kvalitet. Strö med sämre kvalitet har högre vattenhalt och sämre uppsugningsförmåga och därför går det åt mer strö. Djuren äter också gärna av halmen, varför den bör vara av bra kvalitet.
 • Strö med täta intervall. Strö hellre lite och ofta än mycket och sällan. Räkna med att det går åt minst fem kilo halm per djur och dag.
 • Skrapa skrapgång dagligen så drar djuren upp mindre gödsel i bädden.
 • Anpassa utfodringen efter djurens näringsbehov. Högre TS-halt och mer fibrer ger fastare gödsel.
 • Strö rikligt i kalvnings- och lamningsboxar för god kalv- och lammhälsa.

Sköt om foderplatserna

 1. Håll rent från foderspill runt foderhäckar (inte lika lockande att ligga runt foderhäck).
 2. Flytta foderplatser.
 3. Skrapa kring foderplatser.

Så här kan du planera inför framtiden

 • Skapa en möjlighet att skrapa hårt belastade ytor genom att dränera eller ordna hårdgjorda markytor.
 • Bygg om befintlig djupströbädd till skrapgång med ströad liggyta för att minska ströåtgång.
 • Finns det möjlighet att övergå till liggbåssystem för att minsta beroendet av halm?
 • Åk på studiebesök och ta del av andra lantbrukares erfarenheter, hur de har byggt stallar eller hur de sköter ströbädd eller hanterar djuren.

Kontakt

Funktionen för djurskydd

Telefontid tisdag till fredag (vardagar) mellan 9.00–11.30