Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart öppnas småviltsjakten i många områden

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har tidigare beslutat om ett flertal avlysningar, av renskötselskäl och för samebyarnas egen älgjakt, av jaktområden som påverkat möjligheten till småviltsjakt. Från och med den 28 september öppnas möjligheten att jaga på merparten av dessa områden igen.

Länsstyrelsen Jämtlands län har löpande informerat om beslut som påverkar småviltsjakten. Dessa har tagits för att underlätta renskötseln samt samebyarnas lagstadgade älgjakt, under pågående småviltsjakt. Mer om detta finns beskrivet på Länsstyrelsens webbsida Småviltsjakten i Jämtlands län – en summering av läget och aktuella beslut. Denna sida och NatureIT, där jaktkorten köps, uppdateras omgående vid förändringar.

Under perioden 28 september–11 oktober, det vill säga under älgjaktens brunstuppehåll, upphör många avlysningar att gälla. Detta öppnar upp för småviltsjakt i områden som under en period varit stängda.

Hur ser hösten ut?

Det finns fortfarande begäran om avlysningar under oktober, och dessa ärenden kommer att handläggas och beslutas tidigt i oktober. Om ytterligare ärenden med begäran om avlysningar kommer in till Länsstyrelsen så handläggs de enligt gällande rutin. Vi måste alltid pröva ärendena utifrån gällande lagstiftning, och göra avvägningar och bedömningar vid beslut om eventuell avlysning.

Utgångspunkten enligt rennäringsförordningen är att Länsstyrelsen ska upplåta all statlig mark på renbetesfjällen för småviltsjakt – förutsatt att det inte innebär problem för rennäringen eller på något sätt inverkar negativt på samebyarnas lagstadgade rätt till jakt. I praktiken innebär det att både jägarintresset och rennäringsintresset är en del av lagstiftningen.

Beslut 18 september 2020

I dag 18 september har Länsstyrelsen fattat beslut om avlysning på Ruvhten Sijtes samebys områden. Beslutet innebär i korthet att ungefär hälften av jaktområdena är avlysta och ungefär hälften är öppna för småviltsjakt.

Du hittar beslutet på Länsstyrelsens webbsida Småviltsjakten i Jämtlands län – en summering av läget och aktuella beslut.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten