Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det dags att ansöka om bidrag till kulturmiljövård

Länsstyrelsen fördelar varje år bidrag till värdefulla kulturmiljöer. Pengarna är statliga medel som ska gå till kulturmiljövård.

Du kan söka bidrag till arkeologi och till vård av fornlämningar, byggnader, kulturreservat och landskap.

Bidrag kan även sökas för att ta fram nya underlag som ökar kunskapen om en kulturmiljö och lyfter de kulturhistoriska värdena. Exempel är inventeringar, program, strategier och analyser av kulturmiljöer.

Vi tycker att det är viktigt att kulturmiljön är, eller kan bli, tillgänglig för allmänheten. Därför kan man få bidrag för tillgänglighet genom information eller att fysiska anpassa kulturmiljön.

Informera och anpassa

För information kan det till exempel vara till skyltar, broschyrer och appar. Den fysiska miljön kan anpassas genom ramper, räcken, toaletter, bord- och bänkar eller ljud- och ljusanpassningar.

Vi prioriterat skyddade forn- och kulturmiljöer, byggnadsminnen, och bebyggelse inom riksintresseområden eller kulturreservat.

Samiska kulturmiljöer prioriteras

Den treåriga satsningen Berättelser från Saepmie avslutas 2020, men ansökningar om samiska kulturmiljöer har även i fortsättningen hög prioritet.

Ansökan

Du ansöker via ansökningsformuläret senast 31 oktober inför 2021 års bidrag.

Läs mer om vårt bidrag och hitta ansökningsformuläret Länk till annan webbplats.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare