Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19

Vårdpersonal som använder bomullstops för att testa en person om den har en infektion. Foto: mostphotos.se

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Covid-19-pandemin i Sverige är på väg in i en fas då en mer aktiv smittspårning på regional nivå är aktuellt för att ytterligare begränsa smittspridningen. Många regioner i Sverige är på väg över i en senpandemisk fas och det innebär att alla med symtom, oavsett vilken prioriteringsgrupp man tillhör, bör testas för aktiv infektion (så kallade PCR-tester).

Det finns nu dessutom tillgång till antikroppstester (serologisk testning) som kan användas för att utvärdera vilka som redan genomgått infektionen. Ett positivt antikroppstest skulle kunna bidra till att fler kan arbeta eller återgå i arbete.

Regionerna ska ansvara för provtagning samt analys och länsstyrelsernas uppdrag är att skapa förutsättningar för och stötta regionerna i utförandet av storskalig testning.

Länsstyrelsernas uppdrag

I länsstyrelsernas uppdrag ingår bland annat att:

  • bistå regionerna i arbetet att säkerställa en utbyggnad av kapacitet för storskalig provtagning för pågående smitta samt antikroppar för covid-19 så att detta skyndsamt kommer på plats
  • bistå i samordning av kommunerna inom länet vad gäller testning av personal och enskilda inom exempelvis kommunal hälso- och sjukvård samt inom äldreomsorgen
  • samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommuner och andra berörda aktörer inom respektive geografiskt område, samt i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner
  • identifiera praktiska frågor för att provtagningen ska kunna genomföras och samordna möjliga lösningar med berörda aktörer
  • tillsammans med regionen ta fram planer för hur personal inom både samhällsviktiga och övriga verksamheter ska kunna provtas
  • tillsammans med regionen sprida information till allmänheten var enskilda personer kan vända sig för provtagning samt praktiska råd efter provsvar.

Bakgrund

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna och regionerna, skyndsamt säkerställa flöden för en storskalig testning för covid-19 i hela landet.

Uppdraget till länsstyrelserna ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län och löpande redovisas till Socialdepartementet. Utöver denna löpande redovisning ska länsstyrelserna senast 30 juni 2020 bidra med underlag för en nationell lägesbild över hur arbetet med storskalig testning för covid-19 fortgår. Uppdraget avslutas den 31 december 2020.

Regionerna ansvarar för testningen

Regionerna har tagit på sig ansvaret för testrutinerna. Hur testningen praktiskt går till skiljer mellan landets olika regioner, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

Region Jämtland Härjedalen kommer, med förhoppning om start innan midsommar, att organisera provtagningen enligt följande:

  • Den som ska provtas bokar en tid via 1177 Vårdguiden och blir då hänvisad till särskilda bussar som kommer att stå uppställda i anslutning till vissa hälsocentraler.
  • Ett provtagningskit hämtas ut vid anvisad plats och patienten provtar sedan sig själv med provtagningspinne i halsen, näsan och munnen.
  • Provet lämnas sedan vid den buss där provet hämtades. Personal i bussen registrerar provet som skickas för analys på externt laboratorium i Uppsala.
  • Provsvar lämnas via 1177:s e-tjänster. Positiva provsvar lämnas även via telefon.

Ytterligare information om provtagningsförfarandet kommer att förmedlas längre fram.

Antikroppstest

Det finns begränsat med kunskap om immunitet mot det nya coronaviruset som orsakar covid-19 fungerar. Till exempel i fråga om hur väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar. Men det finns tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att antikroppar sannolikt skyddar mot en ny infektion under en period.

Kontakt

Micael Widerström

Smittskyddsläkare, Region Jämtland Härjedalen

Bo Karlsson

Införandeansvarig för patientens egen provtagning, Region Jämtland Härjedalen

Telefon 063-14 76 40