04 maj 2022 klocka 10.30 - 14.45

Fältdag i Ås

Plöjd åker i vårtid

Fältdag kring natur- och kulturmiljövärden i åkerlandskapet.

  • Fåglar - åtgärder för att skydda storspov och skrämma tranor samt gäss, visning av skrämselutrustning
  • Stenrösen, stenmurar och fältkanter - gör de nytta, eller kan vi ta bort dom?
  • Värden och regler för biotopskyddad mark.
  • Åtgärder för att gynna vilda pollinatörer och andra nyttodjur (visning av Torstas skalbaggsås).

Länsstyrelsens handläggare inom fågel- och klövvilt samt biotopskydd deltar, liksom rådgivarna Hanna Appelros och Ninni Nordlund. Dessutom medverkar Lars Tirén från Torsta. Vi bjuder på lunchmacka.

Målgrupp

För dig som lantbrukare och markägare.

Arrangörer

Länsstyrelsen i Jämtlands län i samverkan med Ås LRF-avdelning.

Anmälan och frågor

Anmälan senast 2 maj till hanna.appelros@lansstyrelsen.se (ange namn, personnummer och eventuella allergier).

Välkommen!

Logotyp för EU Jordbruksfonden
Var:
Samling på Åsa och Håkan Nilssons gård i Backen.
Kostnad:
Fältdagen bekostas via Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2022

Kontakt

Ninni Nordlund

Rådgivare ängs- och betesmarker