Publiceringsdatum: 16 augusti 2018

Tillträdesförbud på brandskadad mark i Härjedalen

Bild på förbudsskylt

Foto: Trafikverket

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom de brandskadade skogsområdena som benämns Storbrättan och Lillåsen-Fågelsjö i Härjedalens kommun.

Förbudet gäller från fredag den 17 augusti klockan 16.00 och tills vidare och har tagits för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande lika farligt att vistas i området som när det brann.

Allemansrätten gäller inte i de områden som avses.

Det kan medföra böter om förbudet trotsas.

Storbrättan

Beslut om tillträdesförbud StorbrättanPDF

Karta över området StorbrättanPDF

Lillåsen-Fågelsjö

Beslut om tillträdesförbud Lillåsen-FågelsjöPDF

Karta över området Lillåsen-FågelsjöPDF

Undantag

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter med anledning av branden inom området samt uppdragstagare som utför uppgifter med anledning av branden åt någon statlig eller kommunal myndighet inom området.

Förbudet gäller vidare inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området (som exempelvis arrendatorer, ägare av olika typer av infrastruktur och jakträttsinne­havare) eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Vad betyder tillträdesförbud?

Ett tillträdesförbud utfärdas av Länsstyrelsen efter samråd med räddningstjänst, kommuner och andra aktörer. Det innebär att man inte får gå in på ett visst område utan markägarens tillstånd.

Vad beror det på i det här fallet?

Anledningen till tillträdesförbudet just i Storbrättan och Fågelsjö är att marken har brunnit och det är riskfyllt att röra sig i skogen.

Vad är det som är farligt?

Brandskadade träd med försvagade rötter kan falla utan förvarning, och gropar med glödande trärester kan orsaka brännskador om man trampar ner i dem. Det kan även vara svårt att orientera sig. Bränderna kan ha skadat landmärken och fastighetsgränser.

Hur blir det med jakten?

Jakten påverkas inte av tillträdesförbudet. Inte heller eftersök.

Får man plocka bär?

Nej. Rätten att plocka bär på annans mark grundar sig på allemansrätten, och den gäller inte så länge tillträdesförbud råder.

Information in other languages

The County Administrative Board has decided to forbid the public from entering the areas of fire-damaged forest Storbrättan and Lillåsen-Fågelsjö in Härjedalen Municipality. See maps above.

The ban is valid from Friday 17 August, 4 PM, until further notice. The decision has been taken for public safety. It is still as dangerous to stay in the area as when it burned.

The Right of Public Access (Allemansrätten) does not apply in the above named areas.

Non-compliance may result in a fine.

Leeneståvroe lea nænnoestamme ij leah åålmegasse luhpie dejnie goerpesjedajvine årrodh gusnie lea bualeme jïh mejtie gohtje Storbrätten jïh Lillåsen-Fågelsjö Herjedaelien tjïeltesne. Vuartesjh kaarhth daan teeksten bijjielisnie.

Nihteme faamose jåhta bearjadahken 17 b. mïetsken asken tsåahka 16.00 jïh lea dehtie raajeste annjebodts juhtieminie. Nimhtie lea nænnoestamme ihke åålmegem vaarjelidh. Annje seamma vaahra dejnie dajvine årrodh goh gåessie lij buelieminie.

Allemansreakta ij leah faamosne dejnie dajvine man bïjre lea nænnoestamme.

Maahta böötem åadtjodh jis nihtemen vuestie dåemede.

คณะกรรมการปกครองมณฑลได้มีมติออกข้อห้ามมิให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ได้แก่ พื้นที่ Storbrättan และ Lillåsen-Fågelsjö ของเทศบาล Härjedalen โปรดดูแผนที่ด้านบน

ข้อห้ามนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มตินี้ออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากยังคงเป็นอันตรายที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีไฟไหม้ดังกล่าว

สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ (Allemansrätten) จะเป็นโมฆะในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้อาจจะถูกปรับหากมีการฝ่าฝืนข้อห้าม

Kontakt

Länsstyrelsens mediatelefon