Om Länsstyrelsen

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med länsråd och biträdande länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Landshövding

Jöran Hägglund är landshövding i Jämtlands län sedan 1 april 2014. Senast var han Senior rådgivare i näringspolitiska frågor på Nordic Public Affairs och innan det var han chef för Public and Regulatory Affairs på energibolaget Vattenfall, en tjänst han tillträdde 1 mars 2011. Han var mellan 2006 och 2010 statssekreterare i näringsdepartementet hos Maud Olofsson och har tidigare varit landstingsråd i Jämtlands läns landsting samt partisekreterare för Centerpartiet.

Telefon: 010-225 34 00
E-post: joran.hagglund@lansstyrelsen.se

Landshövdingens sekreterare

Anneli Zetterström
Telefon: 010-225 34 01
E-post: anneli.zetterstrom@lansstyrelsen.se

Länsråd

Susanna Löfgren är länsråd sedan 22 augusti 2011. Hon kommer närmast från Naturvårdsverket där hon varit chef för viltförvaltningen. Susanna har haft ansvar för rovdjursfrågorna och för bevarande och nyttjande av andra vilda arter. Tidigare har hon bland annat arbetat med informationsfrågor på verket samt på Fjällsäkerhetsrådets kansli.

Telefon: 010-225 33 00
E-post: susanna.lofgren@lansstyrelsen.se

Biträdande länsråd

Bengt-Åke Strömquist är biträdande länsråd. Han har arbetat på Länsstyrelsen sedan 1976 och var bland annat med i uppbyggnaden av EU:s strukturfonder vid Sveriges inträde i EU. Programperioden 2000-2006 var han ansvarig för förvaltningsmyndigheten för EU:s Mål 1-program Södra skogslänsregionen och Interreg-programmet Sverige-Norge.

Telefon: 010-225 33 02
E-post: bengt-ake.stromquist@lansstyrelsen.se

Länsrådets sekreterare

Christina Tirén
Telefon: 010-225 33 01
E-post: christina.tiren@lansstyrelsen.se

Kontakt