Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2024 är från och med 15 juni till och med 15 augusti.

Vem kan söka bidrag?

Företag som äger eller arrenderar marken som ska restaureras, eller företag som har tillåtelse från markägaren, får söka stödet. Med företag menas här även enskilda firmor, stiftelser, föreningar, organisationer och kommunala bolag. Privatpersoner, statliga myndigheter och kommuner kan inte söka ersättningen.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Jämtlands län totalt cirka 179 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade områden för ersättning

Ett övergripande mål med restaureringen är att marken ska uppfylla villkoren i miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, skogsbete eller gräsfattig mark enligt EU:s jordbruksstöd. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Vid bedömning av ansökningar prioriteras de som bedöms:

 • Bevara och gynna hotade hävdade naturtyper, rödlistade arter och deras spridningsmöjligheter mellan olika förekomster av dessa arter.
 • Ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt fortsätta skötseln av marken eller trädet efter restaurering.

Prioriterade åtgärder i Jämtlands län

 • Restaurering av slåtterängar.
 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
 • Aktiva fäbodar och andra jordbruksmiljöer med riklig förekomst av kulturlämningar.
 • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln.
 • Bra kostnadseffektivitet.

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter (till exempel blomsterlupin, tuvtåtel och gråal).
 • Låg kostnadseffektivitet

Eftersom ersättningsprogrammet kom i gång sent under 2024 tas anmälningar om åtgärder som kan genomföras innan oktober extra varmt emot, så att medlen för 2024 kan användas i så stor utsträckning som möjligt.

Rådgivning inför din ansökan

För att underlätta ansökningsprocessen rekommenderar vi att du kontaktar Länsstyrelsens rådgivare innan ansökan.

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge rådgivning på plats inför en restaurering. Då går vi igenom vilka natur- och kulturvärden som finns på er mark samt vilka åtgärder som är lämpliga för att de ska bevaras och utvecklas.

Ansök om bidrag

UPPGIFTER OM SÖKANDESYFTE OCH MÅL MED RESTAURERINGEN
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd


Är eller har marken varit föremål för tidigare statliga stöd eller stöd från EU? * (obligatorisk)
Ange ett alternativ.
Är eller har marken varit föremål för tidigare statliga stöd eller stöd från EU?OMRÅDESINFORMATIONOm din ansökan prioriteras kommer en detaljerad restaureringsplan att upprättas av Länsstyrelsen. Denna kommer att upprättas i samråd med dig som sökande efter fältbesök. Endast en areal större än 0,3 hektar är bidragsberättigade.

Exempelvis bete med antal djur och djurslag, slåtter med lie eller slåtterbalk.
Slåtter * (obligatorisk)
Slåtter


Bete * (obligatorisk)
Bete


Har rådgivning erhållits för den aktuella marken? * (obligatorisk)
Har rådgivning erhållits för den aktuella marken?


PRELIMINÄR KOSTNADSBERÄKNING


Gär en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även ineget arbete. Ange i kronor.

Jag intygar att jag förfogar över eller har tillåtelse från markägare att utföra de åtgärder jag söker bidrag för. * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över eller har tillåtelse från markägare att utföra de åtgärder jag söker bidrag för.
Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss