Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

SOT-punkter tryggar samhället vid en samhällsstörning

Bil som kör i mörker och snöyra.

SOT står för ”service och trygghet”.

SOT står för "service och trygghet", men betyder så mycket mer.

En SOT-punkt är något mycket större än att bara handla om ” … ett reservkraftaggregat vid en livsmedelsbutik …”. En SOT-punkt är inte till endast för människor i nöd som en trygghetspunkt. En SOT-punkt är något som är till för människor i livet. Eller ska vi säga människan som vill leva och skapa förutsättningar till utveckling - Regional och lokal utveckling. Dessa punkter håller på att skapas på flertalet platser i Jämtlands län.

Förkortningen ”SOT” kommer från orden service och trygghet, men vi föredrar att använda begreppet SOT-punkt när vi kommunicerar för att vara tydliga med vad vi avser (se definition nedan).

SOT-punkten finns där varje dag, dygnet runt, året om och är redo för att utgöra en robust trygghet för invånarna, besökarna, företagarna och andra aktörer på den specifika orten och dess område. SOT-punkten utgör ett verktyg eller en plats för kommunen att lösa en uppgift vid en eventuell samhällsstörning.

Tänk dig att SMHI har utfärdat en vädervarning för Norrlands inland och fjälltrakter. På morgonen snöar det lite lätt men framåt eftermiddagen vräker snön ner och vinden ökar med varje timme. Snart ska du lämna jobbet för att åka och handla; sedan tanka och hämta barnen på förskolan. Plötsligt blir det svart. All eltillförsel har försvunnit.

Vad händer sen?

Det beror på. Delvis på var du bor i landet: på någon av våra landsbygder, i skärgårdsbygder eller kanske mitt i en stad. Vad skulle hända i din omgivning? Kan servicen fungera så att det går att handla livsmedel och tanka drivmedel även om strömmen försvinner? Ja. Den grundläggande servicen kan fungera om det finns en SOT-punkt.

Oavsett om det är snö, vind, vatten eller annan oönskad anledning som orsakar störningen så är SOT-punkten på plats för att trygga servicen för samhällets aktörer. Men vad är då en SOT-punkt?

Det här är en SOT-punkt

En SOT-punkt är vad ni gör den till, men med en lägsta-nivå-definition som kan byggas på och utvecklas utifrån lokala och regionala förutsättningar och behov.

Lägstanivån för en SOT-punkt skulle kunna visualiseras med en livsmedelsbutik (fullsortiment) som nav med en närliggande drivmedelsanläggning. Dessa två komponenter är och ska vara stadigvarande verksamheter med året-runt-drift. De ska fungera väl och leverera service till invånarna dagligdags. Dessa två komponenter kopplas samman med ett reservkraftaggregat som ska kunna bidra med elkraft för att kunna drifta livsmedels- och drivmedelsförsörjningen om strömtillförseln slås ut.

Men det är inte allt. SOT-punkten ska också utgöra en informations- och kommunikationsnod för alla aktörer i händelse av en samhällsstörning, och även en ledningsplats. Och det är här vi lyfter in den viktigaste komponenten till helheten. Det ska även finnas en formaliserad och driftsättande organisation kopplad till SOT-punkten. Titta gärna på filmen om SOT-punkten i Kall genom filmen som finns här nedan.

Tillsammans med Länsstyrelsen jobbar nu flera kommuner i länet med att upprätta dessa SOT-punkter. Dessa processer ägs och drivs av kommunerna tillsammans med civilsamhället. Med anledning av att SOT-punkterna är nytt som fenomen så är tankarna olika med anledning av olika förutsättningar som råder i samhället. Det är här vi knyter ihop det hela. Det blir vad ni gör det till.

En SOT-punkt kan således utvecklas på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna. Exempelvis funktioner kopplade till annan offentlig service (hemtjänst, skola, och så vidare), Sjöräddningen, kraftbolag, nationella eller regionala myndigheter.

SOT-processen var ett projekt

Tidigare har SOT-punktsarbetet bedrivits i projektform finansierat genom EU:s landsbygdsprogram. Projektet har haft som syfte att stärka den grundläggande kommersiella servicen och på så sätt även i förlängningen skapa en robust bygd där människor vill bo, leva och verka. Projektet är således mycket större än att bara handla om ”… ett reservkraftaggregat till en butik …”. Vi pratar om lokal och regional utveckling där begrepp som civil beredskap har en naturlig plats när det handlar om att stärka servicen.

Projektet avslutades 2022-03-31, men processerna fortsätter med nya etableringar och syftet kvarstår men utvecklas allt eftersom fler perspektiv och intressenter kommer in i processerna. Med anledning av ett stort engagemang hos kommunernas tjänstepersoner och de aktörer som finns i lokalsamhället fortsätter arbetet.

Vid Länsstyrelsen fortsätter arbetet primärt utifrån ett service- och ett beredskapsperspektiv, men fler perspektiv så som klimat och energi kliver in allt mer. Eller varför inte lyfta barnperspektivet som sker i Lillhärdal där barnen från grundskolan finns med som en aktör i utvecklingen. Att lära sig och skapa sig en förståelse för samhälles funktionalitet utifrån en SOT-punkt. Vi pratar egentligen i alla termer om att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Här nedan finner du projektets slutrapport och kunskapsunderlag utifrån det arbete som har genomförts i projektet. Här finner du frågeställningar om möjligheter och hinder för en fortsatt utveckling av SOT-punkter lokalt, regionalt eller nationellt.

Läs slutrapporten ”SOT-punkter i Jämtlands län” Länk till annan webbplats.

En nationell prioritering av SOT-punkter

Den 3 mars 2022 gav regeringen uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret. Den 10 mars lämnade MSB in sitt svar på uppdraget. Där står det bland annat att:

Lokala service- och trygghetspunkter (SOT-punkter) ger robustare kommuner. En trygghetspunkt/-plats ger möjlighet att förse befolkningen med information, trygghet och service vid samhällsstörningar. Trygghetspunkter kan utgöra delar vid utrymning, inkvartering, försörjning samt varning och information. Med viss ökad finansiering skulle kommuner tillsammans med lokala Frivilliga Resursgruppen (FRG) skapa ytterligare SOT-punkter. Med stöd av MSB ges kommunerna möjlighet att inrätta trygghetspunkter vilka ska ge invånare och de som vistas i kommunen rätt stöd under samhällskriser.

Du kan läsa MSB:s svar i sin helhet på deras webbplats:

Svar på uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret Länk till annan webbplats.

Den 7 november 2022 mottog regeringen en utredning om ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” (SOU 2022:57) där trygghetspunkter i vidare mening omnämns, men där SOT-punkterna framhålls som en unik särart i positiv mening. Utredningen lyfter inte några förslag kopplat till trygghetspunkter, men menar att de kan vara av betydelse bland annat som en del i det samlade systemet för skyddet av civilbefolkningen. Samtidigt hänvisar utredningen till att det pågår arbete som kan leda till samverkan mellan MSB och kommunerna i fråga om trygghetspunkter.

Under SOT-processen har fler och fler uppmärksammat betydelsen av att arbeta med servicefrågor. Då inte minst den kommersiella servicen. Vi utgick från ett projekt finansierat med medel kopplat till service, där syftet var att stärka servicen.

Att vi nu även refererar till höjd beredskap, skydd för civilbefolkningen, och så vidare, synliggör att fler aktörer diskuterar servicefrågorna i termer av SOT-punkter. Det är därför viktigt att tjänstepersoner och beslutsfattare med fokus på servicefrågor liksom fokus på beredskapsfrågor fortsätter att se möjligheterna i att utveckla samhällsfunktioner så de kan fungera såväl i en trygg vardag som i kris.

Landets första SOT-punkt i Kall

I Kall i Åre kommun finns Sveriges första SOT-punkt på plats, samt en organisation som står redo att trycka på knappen i händelse av en samhällsstörning. Här finns nu en container med ett dieseldrivet elverk och en varmluftskanon för att kunna värma delar av skolan vilket är en utvecklad del utifrån den ovannämnda lägstanivån av en SOT-punkt.

Här kan du se filmen (cirka 6 minuter) om SOT-punkten i Kall. Filmen visar den fysiska containern och möjligheterna och nyttan med att stärka den lokala servicen.

SOT-punkten – en trygg punkt i vardagen Länk till annan webbplats.

 

SOT-punkten i Kall har uppmärksammats i radio, tv och tidningar (några utdrag):

Container i Kall kan bli till stor hjälp för svenska glesbygden, Inslag i SVT Länk till annan webbplats.

SOT-punkten i Kall håller byn vid liv om det blir en kris, Inslag i Sveriges Radio Jämtland Länk till annan webbplats.

Container trygghet vid kris, artikel på sida 25 i tidningen Tjugofyra 7  Länk till annan webbplats.

SOT-container skapar trygghet i glesbygd, Dagligvarunytt.se Länk till annan webbplats.

MSB Länk till annan webbplats.

Landets andra och tredje SOT-punkter är på plats

I Lillhärdal, Härjedalens kommun, och i Borgvattnet, Ragunda kommun står nu containern med reservkraften på plats sedan en tid och SOT-punkterna är i drift.

Ett inspel från civilsamhället kan få utgöra en första introduktion genom ett inslag från SR Jämtland till dessa två punkter som återspeglar ett lokalt perspektiv från Borgvattnet.

Borgvattnet har fått en SOT-punkt som ska trygga service: "Riktigt stort" - P4 Jämtland | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

I Lillhärdal invigde klasserna 5 och 6 från Furulundskolan SOT-punktenden 27 maj, 2023. Detta är ett ytterligare perspektiv som växt fram under de olika SOT-processerna. Inför invigningstalet så har eleverna lärt sig mycket om samhällets funktionalitet och uppbyggnad. Vardag som i kris genom redovisningar, pjäser med mera.

Men som tidigare nämnts finns det flera SOT-punkter på gång. Det handlar om Valsjöbyn och Rötviken i Krokoms kommun under andra delen av 2023. Utöver det finns det ytterligare SOT-processer som pågår i länet. Men det ska inte stickas under stolen med att det finns utmaningar.

Mer om processerna i media

Trygghetsrådet i Valsjöbyn Länk till annan webbplats.

Fler byar i Jämtland ska få SOT-punkter, inslag i Sveriges Radio Jämtland Länk till annan webbplats.

Borgvattnet rustas med kriscontainer, Artikel i Länstidningen Länk till annan webbplats.

Hur ser det ut i övriga delar av landet?

Nej, det finns inga andra SOT-punkter i Sverige. Ja, det finns trygghetspunkter och servicepunkter, men det är något helt annat. En tydlig sak som skiljer dessa två begrepp mot SOT-begreppet är att SOT-punkten har en lägsta-nivå-definition. Gällande de andra två begreppen så har förvisso även dessa punkter definitioner. Hur många som helst.

Var befinner sig processerna just nu?

Det händer en del saker back office utan att gå in närmare på det. Men vad som kan vara intressant att nämna och känna till är att att SOT-punkterna i Valsjöbyn och Rötviken är på gång. Mer information kommer att finnas på sidan om det när vi närmar oss, men vi siktar in oss på kvartal 3 2023.

Under 2022/2023 genomförde Umeå universitet, genom docent Veronica Strandh, ett SLU-finansierat samverkansprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län kopplat till SOT-punkter. Frågan studien har utgått från är - Hur kan SOT-punkter på landsbygden stärka lokalsamhällets krisberedskap och förmågan att hantera kriser?

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur service och trygghet kan stärkas på landsbygden, samt hur ett sådant arbete har bäring på krisberedskap och rurala aktörers förmåga att hantera olika typer av kriser.

Samverkansprojektet och SOT-processerna redovisades under ett webbinarium i maj 2023 och nedan finner du dokumentationen från aktiviteten.

Den 17 oktober kommer SOT-processerna även att synliggöras i en kunskapskonferens som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Årets tema handlar om krisberedskap, krishantering och samverkan.

Vill du vara en del av eller ta del av SOT-processen?

I övrigt om du har frågor, funderingar eller allehanda inspel kopplat till SOT-punkter är du mer än välkommen att kontakta nedanstående. För det vi ska ha med oss är att den stora SOT-processen är en utvecklingsresa som inte har ett slutligt facit, men däremot en god grund med oanade utvecklingsmöjligheter ur ett flertal perspektiv så som ett regionalt utvecklingsperspektiv, civilt beredskapsperspektiv, och inte minst ett barnperspektiv.

Kontakt

Tommy Sjöling

Projektledare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss