Revidering av föreskrifter i Vålådalens naturreservat

Under hösten 2021 påbörjade Länsstyrelsen utvecklingsarbetet med att se över de befintliga föreskrifterna för naturreservatet Vålådalen.

Lunndörrsån Foto: Katarina Wiklund

Lunndörrsån Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vålådalens naturreservat bildades 1988 med stöd av den då gällande Naturvårdslagen. Denna lagstiftning har ersatts med miljöbalken. Därför kommer naturreservatets nuvarande beslut att uppdateras för att ha stöd i nu gällande lagstiftning. Beslutet omfattar bland annat syfte, föreskrifter och skötselplan.

Varje naturreservat har föreskrifter och en skötselplan. Hur dessa ser ut beror
på vilka natur- och friluftslivsvärden som ska skyddas och utvecklas. Föreskrifterna beskriver vad man får och inte får göra i ett naturreservat. Skötselplanen beskriver hur områdets natur- och friluftslivsvärden ska tas om hand och utvecklas.

Samtidigt har en översyn gjorts av de tillfälliga beträdande- och cykelförbuden för områdena Blanktjärn, Holkendurrie och Gröndalsdeltat. Förbuden infördes 2019 och upphör att gälla i juni 2022. De tillfälliga begränsningarna förlängs fram till den 1 juni 2023. Läs beslutet. Pdf, 4.8 MB.

Nytt beslut om föreskrifter och skötselplan för Vålådalens naturreservat fattas under slutet av februari 2023.

Om Vålådalens naturreservat

Naturreservatet Vålådalen är ett vidsträckt, betespräglat fjäll- och skogslandskap. Till stora delar har området karaktär av orördhet och ostördhet. Här finns också spektakulära geologiska naturvärden och rik biologisk mångfald. Området är mycket varierat med vattendrag, sjöar och våtmarker.

I naturreservatet finns möjligheter till rekreation, friluftsliv och berikande upplevelser av stillhet och vidsträckta vyer, rent vatten, naturligt ljus, mörker och tystnad. I landskapet bedrivs renskötsel sedan mycket lång tid tillbaka. Här finns också spår av nybyggarkultur som flottning och fäbodbruk.

Tidplan och målsättning

  • Analysarbete, samverkan och framtagande av förslag till beslut – januari/juni 2022
  • Förlängning av tillfälliga beslut rörande beträdnads- och cykelförbud senast juni 2022
  • Intern remiss – september 2022
  • Extern remiss – november/december 2022
  • Remisshantering och justering av beslutsunderlag – december 2022/januari 2023
  • Nytt reservatsbeslut fattas i slutet på februari 2023

Tidplanen är preliminär. Målsättningen med det nya reservatsbeslutet är att området ska vara tillgängligt för besökare och verksamheter utifrån syftet med naturreservatet. Det nya beslutet ska gynna framtida generationers möjlighet till naturupplevelser, friluftsliv och renskötsel i området.

Jakt, fiske och skoteråkning kommer även fortsatt att regleras med hjälp av reservatsföreskrifterna och i annan lagstiftning. Naturreservatet ska också vara en tillgång för bygden och berörda regionala och lokala aktörer.

Frågor och svar

Nej, det är befintliga beslut som gäller tills nya beslut är fattade. Det innebär att befintliga föreskrifter och tillfälliga beträdnads- och cykelförbud är de som gäller. Området vid Pyramiderna har ett permanent tillträdesförbud sedan 2019-06-03.

Ta för vana att söka information vad som gäller i området innan planerat besök. Alla nu gällande beslut och föreskrifter hittar du på besöksmålssidan Vålådalens naturreservat och under relaterad information på denna sida.

De tillfälliga begränsningarna är förlängda fram till den 1 juni 2023. Området är fortfarande känsligt och behöver fortsatt återhämtning. Läs förslag till beslut Pdf, 10.1 MB.

Det är cykelförbud i några områden (Holkendurrie, Gröndalsdeltat och Mårtenflätet) i reservatet. Förbudet gäller även att leda eller bära cykeln. Allemansrätten tillåter cykling i övrigt, men eftersom allemansrätten inte är motoriserad innebär det att det inte är tillåtet med elcykel i naturen utan markägarens tillstånd. Alla nu gällande beslut och föreskrifter hittar du på besöksmålssidan Vålådalens naturreservat och under relaterad information på denna sida.

Det har hänt mycket under de 35 år som gått sedan reservatet bildades. Kunskap och nya aktiviteter har tillkommit liksom många nya besökare. Beslutet från 1988 fattades med stöd av naturvårdslagen. Den är numera ersatt med miljöbalken, vilket gör att delar av syftet med naturreservatet inte längre har stöd i gällande lagstiftning.

Har du frågor eller funderingar kring arbetet går det bra att kontakta arbetsgruppen via e-post. nr.valadalen.jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp för revidering av föreskrifter Vålådalens naturreservat