Avslutad - Nationalpark Vålådalen-Sylarna-Helags

Fjällområdet i västra Jämtland kring Vålådalen, Sylarna och Helags har flera gånger varit kandidat till att bli nationalpark. Senast genomfördes en ambitiös process mellan 2015 och 2019, som dock slutade med att parterna inte kunde enas om mål, syfte och inriktning för nationalparken.

Parterna i processen

  • Handölsdalens sameby
  • Tåssåsens sameby
  • Mittådalens sameby
  • Sametinget
  • Bergs kommun
  • Åre kommun
  • Jämtland Härjedalen Turism
  • Naturvårdsverket
  • Länsstyrelsen Jämtlands län

Området ligger i renskötselområdet, där samisk kultur och renskötsel funnits under lång tid. Det är också präglat av en permanent boende befolkning som levt och nyttjat området parallellt med den samiska befolkningen. Det finns ett omfattande, etablerat friluftsliv och en besöksnäring baserad på ett väl utbyggt nät av leder och stugor. Jakt och fiske bedrivs i viss omfattning.

Med andra ord finns det många intressen i området. Lokalt fanns redan från början en osäkerhet kring en ny nationalpark, beroende på vilken utformning av regelverk och syfte som en sådan skulle komma att få.

Under processen lyckades den så kallade beredningsgruppen (som parterna ovan var representerade i) enas om en överenskommelse där mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell nationalpark formulerades. Under vintern 2018–2019 stod det klart att den överenskommelsen saknade stöd i de organisationer som ingick i processen.

Därför valde Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län att avsluta nationalparksprocessen den 9 maj 2019.

En översiktlig beskrivning av projektet finns att läsa här Pdf, 243.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Vanliga frågor om nationalparksprocessen

Enighet om nationalparkens utformning var redan från början avgörande för den fortsatta processen. Under våren 2019 visade det sig att det förslag till utformning som togs fram i den beredningsgrupp som arbetat med projektet under 2018 inte stöds av alla organisationer. Det fanns därför inte förutsättningar för att fortsätta projektet.

För att kunna fortsätta arbetet med att utforma en eventuell nationalpark och undvika ett orealistiskt projekt hade det behövts en stabil grund i form av en gemensam avsiktsförklaring som stöds av organisationerna i den beredningsgrupp som har arbetat med processen.

Sedan arbetet med en förstudie startade 2012 kostade nationalparksprocessen drygt 10 miljoner kronor. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och arbetet skedde i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Det är för tidigt att svara på frågor om den framtida förvaltningen av området. Nationalparksprojektet har gett erfarenheter och resultat som kommer att vara värdefulla underlag för diskussionen om vad som ska hända med området.

Beslutet att avsluta projektet innebär att Naturvårdsverket och länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att bilda en nationalpark i området.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten