Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturnära jobb

Naturnära jobb är ett regeringsuppdrag som pågår under åren 2020–2022. Det syftar till att hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom de gröna näringarna.

Skogsstyrelsen anställer deltagarna i arbetslag. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom till exempel naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet. Ett rekryteringsmål är att det minst ska vara 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Arbetet utförs företrädesvis på statlig/offentlig mark men även insatser åt föreningslivet på privat mark är aktuellt under vissa omständigheter.

Naturnära jobb i Jämtlands län

Naturnära jobb startade i oktober 2020. I Jämtlands län finns just nu tre arbetslag, två i Östersund och ett i Strömsund. Antalet deltagare är för närvarande färre än planerat på grund av coronapandemin, men målet är att på sikt utöka arbetslagen till 16 personer per arbetslag. Arbetslagen utför arbeten inom skyddade områden såsom naturreservat, men även vid värdefulla kultur- och vattenmiljöer. Exempel på arbetsuppgifter som utförs är:

  • Upprustning av friluftsanordningar
  • Röjning av vandringsleder
  • Skötsel av kultur- och vattenmiljöer
  • Bekämpning av invasiva arter
  • Renhållning och skräpplockning i skyddad natur

Arbetslagen kommer även arbeta med två uppdrag från Statens geologiska undersökning (SGU), bland annat inventering av kallkällor.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Kristoffer Sivertsson

Naturvårdshandläggare