Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

  1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
  2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
  3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
  4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
  5. Området värderas.
  6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
  7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
  8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
  9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
  10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för ”Nya Komet”.

Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Frivillighet bör vara utgångspunkten för formellt skydd inom och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skogen. Det bör bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd genom att arbetssätten vid formellt skydd utvecklas med frivillighet som grund. Det bör också bli enklare för markägare att välja mellan olika skyddsformer.

Jämtlands län är speciellt när det gäller skogliga naturvärden. Här finns flera skogstyper som nationellt och delvis även internationellt är sällsynta och enormt skyddsvärda/unika. Det gäller kalkbarrskog, forsdimmeskog, suboceanisk granskog och högörtsgranskog.

Alla vi som arbetar med skogen har ett ansvar för att bevara och säkerställa ett långsiktigt skydd av dessa värden. Äger du områden med värdefull natur som du tycker bör skyddas som naturreservat har du möjligthet att göra en ansökan.

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kunskapsunderlag

Den svenska skogspolitiken bygger på principen frihet under ansvar och skogsvårdslagens två jämställda mål om miljö och produktion. Det innebär att du som markägare har ett stort ansvar för att själv göra de bedömningar som krävs för ett hållbart skogsbruk och uppfylla bestämmelserna om artskyddet.

Regeringen bedömer att skogsägare kan behöva fortsatt stöd och hjälp med fördjupade bedömningar av naturvärden. Skogsstyrelsen bör därför på förfrågan från markägaren kunna ge stöd vid bedömning av naturvärden inom ramen för sin uppdragsverksamhet. De uppgifter som idag finns i nyckelbiotopregistret är av intresse för skogsägare, skogsbolag, myndigheter och allmänheten och har samlats in på skattebetalarnas bekostnad. Gallring av uppgifter om nyckel-biotoper är inte förenlig med arkivlagen. Kunskapen kommer därför fortsatt vara tillgänglig.

Regeringen bedömer att ytterligare kunskapsunderlag i form av geografisk information om naturvärden är till nytta för exempelvis skogsägare, skogsbolag, myndigheter och akademi. Länsstyrelserna genomför på uppdrag av Naturvårdsverket inventering av naturvärden.

Kontakt