Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontrollen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett ansvar att stödja och kontrollera kommunernas arbete med livsmedelskontroll.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretag och livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Vi ska se till att företagen är medvetna om eventuella faror när de producerar, serverar eller distribuerar mat och dricksvatten, att de följer lagstiftningen och att de har goda rutiner för att producera säker och rättmärkt mat. Syftet med kontrollerna är att upptäcka brister, som företagen sedan kan rätta till.

Länsstyrelsen kontrollerar anläggningar inom primärproduktionen:

 • enskilda jordbruk
 • fiskodlingar
 • frukt- och grönsaksodlingar
 • fiskare
 • jägare
 • organiserade bärplockare.

Kommunerna kontrollerar:

 • restauranger
 • kaféer
 • butiker och gårdsbutiker
 • torghandel
 • skolkök och sjukhuskök
 • grossister
 • transportörer av livsmedel
 • kommunala vattenverk.

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar:

 • livsmedelsindustrier
 • äggpackerier
 • mejerier.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Samordning av livsmedelskontrollen

Varje kommun planerar sin verksamhet men Länsstyrelsen har uppgiften att samordna livsmedelskontrollen i länet. Det kan ske genom olika samordningsgrupper, tillsynsprojekt och utbildningar. Bland annat arrangerar vi möten för länets livsmedelsinspektörer där även Livsmedelsverket brukar medverka. Länsveterinären samarbetar också med kommunerna och regionens smittskyddsläkare i utredningar där livsmedel misstänks ha gjort människor sjuka.

Avgifter för den offentliga livsmedelskontrollen

Länsstyrelsernas normalkontroll av den så kallade primära livsmedelsproduktionen (första ledet i produktion mjölk, kött, ägg och grönsaker samt bär) är kostnadsfri.

Påträffas avvikelser gentemot gällande lagstiftning eller om det inkommer befogad anmälan om brister som kräver uppföljande kontroller, tar länsstyrelserna ut avgift för den uppföljande kontrollen.

För information rörande avgifter för den livsmedelskontroll som utförs av kommuner och Livsmedelsverket hänvisar vi till deras hemsidor.

Länk till Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Kontroll av kommunernas arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen. Vi kontrollerar bland annat att kommunen har tillräckliga resurser, att personalen har rätt kompetens och att verksamheten är planerad på ett bra sätt. Resultaten går vidare till Livsmedelsverket och om det finns brister i en kommun kan Livsmedelverket kräva att bristerna ska åtgärdas. Resultatet av offentlig kontroll sammanställs årligen i en rapport.

Resultat av offentlig kontroll av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Överklaga kommunens beslut

Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut som rör livsmedelskontroll kan överklaga det hos Länsstyrelsen. Besluten kan handla om till exempel årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten och olika typer av krav som kommunerna ställt på livsmedelsföretagarna.

Kontakt