Kalkning av försurade vatten

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten, och rapporterar spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Vi beviljar även stadsbidrag till kalkning.

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkningsverksamheten i länet. Kalkningen baseras på regionala åtgärdsplaner som tagits fram utifrån Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Vi beviljar även statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. Bidragen lämnas huvudsakligen till kommuner som ansvarar för genomförandet av kalkningen.

Vägledning för kalkning av sjöar och vattendrag hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Kalkningens mål

Den långsiktiga planeringen av kalkningen sker i samarbete mellan länsstyrelserna och kommunerna. Det upprättas länsvisa åtgärdsplaner där bland annat kalkningsobjekt, kalkmängder och provtagningsprogram beskrivs.

För all kalkspridning finns utpekade motiv, vilka utgörs av de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Lax, öring, mört, flodkräfta, flodpärlmussla och fritidsfiske utgör de viktigaste. Nära hälften av de svenska bestånden av flodpärlmussla förekommer i kalkade vattendrag.

Kalkningens vattenkemiska målsättning är att det naturliga djurlivet inte ska påverkas negativt av försurning. Därför baseras målen på olika arters känslighet för låga pH-värden. I vattendrag med lax eller flodkräfta ska exempelvis pH inte vara lägre än 6,0. Det finns även gränsvärden för att undvika alltför mycket kalkning, så kallad överkalkning.

Metoder för kalkning

Kalkning sker i sjöar, på våtmarker eller direkt i vattendrag med kalkdoserare. Kalkning på våtmarker är ett effektivt sätt att höja pH i sjöar och vattendrag, men innebär samtidigt en negativ påverkan på myrarnas vegetation. Kalkdoseraren består av en silo samt utrustning som kontinuerligt matar ut kalk. Mängden utdoserad kalk styrs automatiskt via kontinuerlig registrering av vattenflödet.

Kalkningens effekter övervakas via provtagning av vattenkemi samt en rad olika biologiska undersökningar. Elfiske i vattendrag och nätfiske i sjöar utgör viktiga delar av uppföljningen. Bottendjur är bra indikatorer på pH och ingår ofta i uppföljningen.

Bidrag för kalkning av vatten

Länsstyrelserna beviljar statsbidrag som vanligen uppgår till 85 eller 100 procent av kostnaden för kalkning.

Vad bidragsmedlen får användas till regleras i förordningen (1982:840 om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendraglänk till annan webbplats

Nationella kalkdatabasen

Länsstyrelsen rapporterar årligen spridda kalkmängder till den nationella kalkdatabasen. Databasen förvaltas gemensamt av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. I kalkdatabasen finns uppgifter om kalkmängder, kalktyper och spridningsplatser för kalkningar som utförts sedan början av 1980-talet.

Nationella Kalkdatabasenlänk till annan webbplats

Vattenlaboratorium

Ungefär hälften av Sveriges länsstyrelser skickar i dag sina vattenprover tagna i sjöar och vattendrag till Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund. Främst är det vattenkemiska provtagningar inom den regionala kalkeffektuppföljningen.

Den regionala kalkeffektuppföljningen omfattar både kemiska och biologiska undersökningar. De vattenkemiska undersökningarna syftar främst till att kontrollera måluppfyllelsen av genomförd kalkning och utgöra underlag för planering av kommande kalkspridning.

Vid provtagning i sjöar och vattendrag skickas vattenproverna till Länsstyrelsen vattenlaboratorium i Östersund för analys. Vattenproverna analyseras främst med avseende på pH, alkalinitet, färg, konduktivitet, kalcium, magnesium, natrium och kalium. I förekommande fall analyseras även ett flertal metaller exempelvis järn och mangan.

I dagsläget skickar elva länsstyrelser, från Skåne i söder till Västerbotten i norr, sina vattenprover till Länsstyrelsens vattenlaboratorium för analys. Laboratoriet utför årligen cirka 16 000 kemiska vattenanalyser från drygt 5 000 sjöar och vattendrag i landet.

Länsstyrelsens vattenlaboratorium är ackrediterat enligt kravstandarden ISO/IEC 17025:2005. Ackrediteringen omfattar 17 vattenkemiska parametrar, provtagning omfattas inte av ackrediteringen.

Kontakt