Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län

Ett gemensamt arbete för länet


Miljö- och klimatrådet är en plattform för länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning. Rådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och är drivande i genomförandet av dessa.

Arbetsområden

För närvarande prioriterar Miljö- och klimatrådet insatser inom följande områden:

 • Transporter och förnybara drivmedel,
 • Energieffektivisering,
 • Livsstilsförändring - beteenden, attityder, konsumtionsmönster,
 • Klimatanpassning - att skapa ett robust samhälle inför ett förändrat klimat,
 • Biologisk mångfald.

Miljö- och klimatrådet utgör en plattform för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Miljö- och klimatrådet medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala miljö- och klimatarbetet, bedömning av strategiska och prioriterade miljö- och klimataktiviteter, samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning.

Miljö- och klimatrådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och är drivande i genomförandet av dessa.

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län ska särskilt

 • stimulera ökat samarbete mellan olika aktörer
 • följa upp föreslagna åtgärder
 • identifiera synergieffekter och målkonflikter inom miljö- och klimatarbetet och i relation till övrig samhällsutveckling
 • hitta sätt att styra finansiering för genomförande av åtgärder i relation till det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.

Miljö- och klimatrådet förvaltas gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Ett delat förvaltarskap ger löpande tillfällen att utveckla samarbetet, hitta samverkansfördelar och lösa målkonflikter i de två organisationernas uppdrag.

Miljö- och klimatrådet är organiserat i tre olika funktioner som alla arbetar mot samma syfte och mål, men som representerar olika nivåer av beredande och beslutande inom medlemmarnas organisationer.

 

Organisationsskiss: Klimatråd Jämtlands län

Sekretariat

Sekretariatet tar fram förslag till beslut eller aktiviteter som sedan hanteras av samverkansgruppen och/eller styrgruppen.

Sekretariatet sköter Miljö- och klimatrådets löpande administration och ansvarar för dokumentation vid rådets möten. Sekretariatet för Miljö- och klimatrådet utgörs av tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen (kontaktuppgifter längst ned på denna sida).

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att, genom fortlöpande strategisk ledning, säkerställa att Miljö- och klimatrådet drivs enligt de intentioner som fastslagits.

Styrgruppen ska också verka för att organisationerna i samverkansgruppen uppfyller sina åtaganden om regional samverkan i organisationernas avsiktsförklaringar.

Styrgruppen består av samma företrädare i ledande befattningar från näringsliv, kommuner, regionala samverkansorgan och statliga myndigheter som utgjort styrgrupp för det klimatråd som år 2020 ombildades till Miljö- och klimatråd.

Miljö- och klimatrådets styrgrupp

Organisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

Länsstyrelsen

Jöran Hägglund, landshövding

Susanna Löfgren, länsråd

Region Jämtland Härjedalen

Karin Thomasson,
Regionala utvecklingsnämnden 1:e vice ordförande

Robert Uitto,
Regionala utvecklingsnämnden 2:e vice ordförande

Primärkommunala samverkansrådet

Daniel Danielsson (C), kommunalråd Åre

Bo Svensson (C),
kommunalråd Östersund

Primärkommunala samverkansrådet

Mona Modin Tjulin (S), ledamot kommun­styrelsen Östersund

Susanne Hansson (S),
kommunalråd Strömsund

Jämtland Härjedalen Turism

Mats Forslund, verkställande direktör

Karin Gydemo Grahnlöf, projektchef

LRF Jämtland

Åsa Gustafsson, vice ordförande, Regionstyrelsen

Karin Nolén, projektledare, Regionala skogsprogram

Mittuniversitetet

Håkan Wiklund, prorektor

Sepideh Razavi, hållbarhetskoordinator

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen

Ulf von Sydow, klimat- och skogssakkunnig


Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Maria Boström, skogshandläggare / projektledare


Samling Näringsliv

Peter Vomacka, verksamhetsledare


Skogsstyrelsen Distrikt Jämtland

Stina Moberg, distriktschef Södra Jämtlands distrikt


Handelskammaren Mitt

Oliver Dogo, vd

Maria Åberg, regionansvarig

Trafikverket Region mitt

Helena Werre, enhetschef Samhällsplanering

Gerd Åström, utredare planering

Sekretariatet för Klimatråd Jämtlands län

Sekretariatet tar fram förslag till beslut eller aktiviteter som sedan hanteras av samverkansgruppen och/eller styrgruppen.

Sekretariatet sköter Miljö- och klimatrådets löpande administration och ansvarar för dokumentation vid rådets möten. Sekretariatet för Miljö- och klimatrådet utgörs av tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Lars Jonsson, samordnare hållbar samhällsutveckling

Region Jämtland Härjedalen
Kim Strömmer, projektledareSamverkansgrupp

Samverkansgruppens uppgift är att behandla olika miljö- och klimatstrategiska frågor i kreativ dialog i till exempel workshops eller tillfälliga arbetsgrupper. Resultaten förs därefter vidare till sekretariatet för fortsatt hantering.

Till Samverkansgruppen inbjuds de kontaktpersoner som meddelats i en organisations avsiktsförklaring.

Välkommen som medlem – undeteckna avsiktsförklaring!

Vår påverkan på miljön och de pågående klimatförändringarna medför stora utmaningar. En stor samhällsomställning måste ske för att minska ytterligare påverkan på miljön och klimatet och för att minska samhällets sårbarhet inför de klimatförändringar som inte går att undvika.

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande miljö- och klimatarbete som pågår erbjuds er organisation att teckna en avsiktsförklaring (bilaga) om att delta i länets regionala miljö- och klimatsamordning, Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län.

Genom att skriva under avsiktsförklaringen visar er organisation att ni lägger vikt vid ett samordnat miljö- och klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län under perioden 2020–2030.

Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i det regionala miljömålsprogrammet och i energi- och klimatstrategin för Jämtlands län.

Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Vi hoppas på er medverkan!

Blankett för avsiktsförklaringWord

Vi har sedan tidigare undertecknat avsiktsförklaring om deltagande i Klimatråd Jämtlands län:

 • ABF Jämtland Härjedalen
 • Almi Företagspartner Mitt AB
 • Bygdegårdarnas Riksförbund Jämtland
 • Centrala Buss i Jämtland Härjedalen
 • Cygni Östersund AB
 • Destination Ragundadalen Ek. förening
 • Destination Vemdalen AB
 • Englund Geolab AB
 • Flexiwaggon AB
 • Folkpartiet Liberalerna Jämtland-Härjedalen
 • Food In Action of Sweden AB
 • Heimbygda, regionalt hembygdsförbund Jämtland Härjedalen
 • Hushållningssällskapet Jämtlands län
 • Inlandsbanan AB
 • Jahwa Fikaservice AB
 • Jämtkraft
 • Jämtland Härjedalen Turist
 • Jämtland Härjedalens Idrottsförbund
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Krokoms kommun
 • LRF Jämtland
 • Länsförsäkringar Jämtlad
 • Länstrafiken i Jämtlands län AB
 • Miljöpartiet de gröna Jämtlands län
 • Mittuniversitetet
 • Moderaterna i Jämtlands län
 • Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen
 • Peak Region AB
 • Persson Invest
 • POW - Protect Our Winters
 • PRO Jämtlands län
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Samling näringsliv Jämtlands län
 • Shoppis
 • SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet
 • STF Östersund
 • Stiftelsen Jamtli
 • Strömsunds kommun
 • Swedavia, Åre Östersund Airport
 • Svenska Samernas Riksförbund, SSR
 • Taxi Östersund 199 000 AB
 • Torsta AB
 • Vänsterpartiet Jämtlands län
 • Världsarv Ragundadalen AB Döda fallet
 • Zupergaz / Närhus
 • Åre kommun
 • Östersunds kommun
 • Östersundshem AB

Just nu (under 2020) pågår en process med successivt förnyande av avsiktsförklaringarna till följd av att klimatrådet utvidgats till att bli Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. För närvarande har följande organisationer uppdaterat sin avsiktsförklaring:

 • Jämtland Härjedalen Turism
 • Torsta AB
 • Mittuniversitetet
 • Peak Region AB
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
 • Cygni Östersund
 • Strömsunds kommun
 • ...uppdateras löpande....


Miljö- och klimatrådets Styrgrupp sammanträder 3–4 gånger per år. Sekretariatet sammanträder vid behov.

Utöver medlemmarna i Miljö- och klimatrådets styrgrupp, Samverkansgrupp och Sekretariat kan även andra organisationer föreslå att ett ärende ska behandlas i Miljö- och klimatrådet.

Ordförandeskapet i styrgrupp och samverkansgrupp roteras mellan rådets två förvaltare Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Dagordning för möten i styrgrupp och samverkansgrupp bereds av Sekretariatet.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling

Kim Strömmer

Projektledare (Region Jämtland Härjedalen)