Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län

Ett gemensamt arbete för länet


Miljö- och klimatrådet är en samverkansplattform för länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning. Rådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och är drivande i genomförandet av dessa.

Aktuella och kommande evenemang

 • Save the date: Det årliga klimatseminariet i Östersund onsdag 13 september 2023.
 • Nylanserad filmserie med faktamaterial om klimatrelaterade risker och möjligheter för näringslivet i Jämtlands län: "Konkurrenskraft i ett förändrat klimat".

Film om arbetet med länets miljö och klimat

Titta gärna på filmen här ovanför, om länets arbete med miljömål, energiomställning och klimatanpassning. Ladda ner filmen (mp4, 100 MB).

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om miljö- och klimatarbete i Jämtlands län genom att fylla i din mejladress nedan.


Fokusområden

För närvarande prioriterar Miljö- och klimatrådet insatser inom följande områden:

 • Fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner - elektrifiering och förnybara drivmedel,
 • Energieffektivisering - inom olika verksamheter,
 • Livsstilsförändring - beteenden, attityder, konsumtionsmönster,
 • Klimatanpassning - att skapa ett robust samhälle inför ett förändrat klimat,
 • Koldioxidbudget - för att i verksamheter styra mot länets energi- och klimatmål,
 • Cirkulär ekonomi - som modell för hållbar produktutveckling och konsumtion,
 • Biologisk mångfald - hur olika verksamheter kan bidra till ökad biologisk mångfald,
 • Regionalt vattenforum - samordning kring vattenmiljöerna i Jämtlands län.

Miljö- och klimatrådet utgör en plattform för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Miljö- och klimatrådet medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala miljö- och klimatarbetet, bedömning av strategiska och prioriterade miljö- och klimataktiviteter, samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets miljömålsarbete, energiomställning och klimatanpassning.

Miljö- och klimatrådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och är drivande i genomförandet av dessa.

Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län ska särskilt

 • stimulera ökat samarbete mellan olika aktörer
 • följa upp föreslagna åtgärder
 • identifiera synergieffekter och målkonflikter inom miljö- och klimatarbetet och i relation till övrig samhällsutveckling
 • hitta sätt att styra finansiering för genomförande av åtgärder i relation till det regionala miljömålsprogrammet, den regionala energi- och klimatstrategin samt den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.

Miljö- och klimatrådet förvaltas gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Ett delat förvaltarskap ger löpande tillfällen att utveckla samarbetet, hitta samverkansfördelar och lösa målkonflikter i de två organisationernas uppdrag.

Miljö- och klimatrådet är organiserat i tre olika funktioner som alla arbetar mot samma syfte och mål, men som representerar olika nivåer av beredande och beslutande inom medlemmarnas organisationer.

 

Organisationsskiss: Klimatråd Jämtlands län

Sekretariat

Sekretariatet tar fram förslag till beslut eller aktiviteter som sedan hanteras av samverkansgruppen och/eller styrgruppen.

Sekretariatet sköter Miljö- och klimatrådets löpande administration, ansvarar för dokumentation vid rådets möten och förbereder workshops och seminarier. Sekretariatet för Miljö- och klimatrådet utgörs av tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, för närvarande Lars Jonsson och Erika Becker (kontaktuppgifter längst ned på denna sida).

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att, genom fortlöpande strategisk ledning, säkerställa att Miljö- och klimatrådet drivs enligt de intentioner som fastslagits.

Styrgruppen ska också verka för att organisationerna i samverkansgruppen uppfyller sina åtaganden om regional samverkan i organisationernas avsiktsförklaringar.

Styrgruppen består av samma företrädare i ledande befattningar från näringsliv, kommuner, regionala samverkansorgan och statliga myndigheter som utgjort styrgrupp för det klimatråd som år 2020 ombildades till Miljö- och klimatråd.

Miljö- och klimatrådets styrgrupp

Organisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

Länsstyrelsen

Marita Ljung, Landshövding

Susanna Löfgren, Länsråd

Region Jämtland Härjedalen

Ida Collin (s),
Regionala utvecklings-nämnden, ledamot

Elise Ryder Wikén (m),
Regionala utvecklings-nämnden 2:e vice ordförande


Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Karin Jonsson (c),

Kommunalråd Krokom

Daniel Danielsson (m), Kommunalråd Berg

Kommunförbundet Jämtland Härjedalen

Maria Jacobsson (s)
Kommunalråd Krokom

Simon Högberg (m)
Kommunalråd Strömsund

Jämtland Härjedalen Turism

Teres Gärdin, Vd

Magnus Nilsson, Ordförande

LRF Jämtland

Ann-sofi Collin, Regionalt sakkunnig miljö och infrastruktur

Karin Nolén, Verksamhetsutvecklare äganderätt och skog

Mittuniversitetet

Håkan Wiklund, Prorektor

Anna Longueville, Universitetsadjunkt

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen

Ulf von Sydow, Klimat- och skogssakkunnig


Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Maria Boström, Skogshandläggare / projektledare


Samling Näringsliv

Jenny Grip, Verksamhetsledare


Skogsstyrelsen Distrikt Jämtland

Ida Hansen,

Skogskonsulent Södra Jämtlands distrikt

Stina Moberg, Distriktschef Södra Jämtlands distrikt

Handelskammaren Mitt

Oliver Dogo,
Vd

Maria Åberg, Regionansvarig

Trafikverket Region mitt

Erik Bransell

Utredningschef

Gerd Åström, Utredare
Planering

Sekretariatet för Klimatråd Jämtlands län

Sekretariatet tar fram förslag till beslut eller aktiviteter som sedan hanteras av samverkansgruppen och/eller styrgruppen.

Sekretariatet sköter Miljö- och klimatrådets löpande administration och ansvarar för dokumentation vid rådets möten. Sekretariatet för Miljö- och klimatrådet utgörs av tjänstemän vid Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Lars Jonsson, samordnare hållbar samhällsutveckling

Region Jämtland Härjedalen
Kim Strömmer, projektledareSamverkansgrupp

Samverkansgruppens uppgift är att behandla olika miljö- och klimatstrategiska frågor i kreativ dialog i till exempel workshops eller tillfälliga arbetsgrupper. Resultaten förs därefter vidare till sekretariatet för fortsatt hantering.

Till Samverkansgruppen inbjuds de kontaktpersoner som meddelats i en organisations avsiktsförklaring.

Välkommen som medlem – underteckna avsiktsförklaring!

Vår påverkan på miljön och de pågående klimatförändringarna medför stora utmaningar. En stor samhällsomställning måste ske för att minska ytterligare påverkan på miljön och klimatet och för att minska samhällets sårbarhet inför de klimatförändringar som inte går att undvika.

För att underlätta samverkan och för att synliggöra det redan omfattande miljö- och klimatarbete som pågår erbjuds er organisation att teckna en avsiktsförklaring (bilaga) om att delta i länets regionala miljö- och klimatsamordning, Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län.

Genom att skriva under avsiktsförklaringen visar er organisation att ni lägger vikt vid ett samordnat miljö- och klimatarbete och att ni avser delta i samverkansgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län under perioden 2020–2030.

Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet av de prioriterade åtgärderna i det regionala miljömålsprogrammet och i energi- och klimatstrategin för Jämtlands län.

Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Vi hoppas på er medverkan!

Blankett för avsiktsförklaring Word, 108.6 kB.

Vi har sedan tidigare undertecknat avsiktsförklaring om deltagande i Klimatråd Jämtlands län:

 • ABF Jämtland Härjedalen
 • Almi Företagspartner Mitt AB
 • Bygdegårdarnas Riksförbund Jämtland
 • Centrala Buss i Jämtland Härjedalen
 • Cygni Östersund AB
 • Destination Ragundadalen Ek. förening
 • Destination Vemdalen AB
 • Englund Geolab AB
 • Flexiwaggon AB
 • Folkpartiet Liberalerna Jämtland-Härjedalen
 • Food In Action of Sweden AB
 • Heimbygda, regionalt hembygdsförbund Jämtland Härjedalen
 • Hushållningssällskapet Jämtlands län
 • Inlandsbanan AB
 • Jahwa Fikaservice AB
 • Jämtkraft
 • Jämtland Härjedalen Turist
 • Jämtland Härjedalens Idrottsförbund
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Krokoms kommun
 • LRF Jämtland
 • Länsförsäkringar Jämtlad
 • Länstrafiken i Jämtlands län AB
 • Miljöpartiet de gröna Jämtlands län
 • Mittuniversitetet
 • Moderaterna i Jämtlands län
 • Naturskyddsföreningen Jämtland Härjedalen
 • Peak Region AB
 • Persson Invest
 • POW - Protect Our Winters
 • PRO Jämtlands län
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Samling näringsliv Jämtlands län
 • Shoppis
 • SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet
 • STF Östersund
 • Stiftelsen Jamtli
 • Strömsunds kommun
 • Swedavia, Åre Östersund Airport
 • Svenska Samernas Riksförbund, SSR
 • Taxi Östersund 199 000 AB
 • Torsta AB
 • Vänsterpartiet Jämtlands län
 • Världsarv Ragundadalen AB Döda fallet
 • Zupergaz / Närhus
 • Åre kommun
 • Östersunds kommun
 • Östersundshem AB

Just nu (under 2021) pågår en process med successivt förnyande av avsiktsförklaringarna till följd av att klimatrådet utvidgats till att bli Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län. För närvarande har följande organisationer uppdaterat sin avsiktsförklaring:

 • Bergs kommun
 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Cygni Östersund
 • Diös Fastigheter
 • Jämtland Härjedalen Turism
 • Jämtland Härjedalens Golfdistriktförbund
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Mittuniversitetet
 • Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen
 • Peak Region AB
 • Storsjöbygdens Golfklubb
 • Strömsunds kommun
 • Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
 • Textilia
 • Torsta AB
 • Utvecklamera Jemt
 • ...uppdateras löpande....


Miljö- och klimatrådets Styrgrupp sammanträder 4 gånger per år. Sekretariatet sammanträder vid behov.

Utöver medlemmarna i Miljö- och klimatrådets styrgrupp, Samverkansgrupp och Sekretariat kan även andra organisationer föreslå att ett ärende ska behandlas i Miljö- och klimatrådet.

Ordförandeskapet i styrgrupp och samverkansgrupp roteras mellan rådets två förvaltare Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen. Dagordning för möten i styrgrupp och samverkansgrupp bereds av Sekretariatet.

Miljö och klimatrådets verksamhet medfinansieras av regionala utvecklingsmedel via Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling