Stöd i energibesparing

Sveriges energianvändning behöver minska under vintern 2022/2023. Organisationer inom offentlig sektor är viktiga aktörer för att minska samhällets energianvändning och därigenom visa vägen för andra, såsom företag, föreningar och privatpersoner. Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och regioner i arbetet att minska och effektivisera energianvändningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Vi har höga priser på el och det finns en risk för elbrist under vissa timmar under vintern. Inför vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag, inte minst elanvändningen, för att minska riskerna i energisystemet. Länsstyrelsen har i uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen.

Stöd till kommuner och regioner

Kommuner och regioner kan få stöd av Länsstyrelsen i arbetet med åtgärder för att göra energibesparingar. Länsstyrelsen har i uppdrag att ge stöd genom att exempelvis:

 • sprida kunskap om effektiva åtgärder
 • samla in och sprida goda exempel på åtgärder
 • främja samverkan för att underlätta åtgärder inom energibesparing.

Viktiga åtgärder

Tre övergripande åtgärder är av stor vikt för att bidra till att minska energianvändningen och belastningen på elsystemet:

 1. Flytta elanvändningen från tider med hög belastning. Högbelastning är vanligen vardagar morgon (klockan 8 –11) och kväll (klockan 16–19).
 2. Minska den totala elanvändningen.
 3. Minska den totala energianvändningen.

Varje kilowattimme räknas och all energibesparing och energieffektivisering är viktig.

Förslag på åtgärder

Förslag på effektiva åtgärder har tagits fram av länsstyrelsen i samverkan med Energimyndigheten. På Energimyndighetens webbplats hittar du råd och stöd till dig som jobbar med energieffektivisering inom offentlig sektor.

Energieffektivisering inom offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Prioritera åtgärder utifrån energiarbetet

Kommunerna och regionerna är bäst lämpade att avgöra vad som är effektiva åtgärder inom sin egen verksamhet. Det är av stor vikt att arbetet med att minska energianvändningen blir prioriterat och att tillräckligt med tid och resurser avsätts för arbetet. Även om åtgärder behöver göras på kort sikt är det viktigt att åtgärderna är en del av det långsiktiga strategiska energiarbetet. Olika kommuner och regioner har kommit olika långt i sitt strategiska energiarbete.

För kommuner och regioner som kommit en bit på vägen i energiarbetet är det befintliga arbetet en bra utgångspunkt för att avgöra vad som är effektiva och möjliga åtgärder för att minska energianvändningen inom den egna verksamheten.

För kommuner och regioner som inte kommit lika långt i energiarbetet är en energikartläggning en bra start för det systematiska energiarbetet. Den visar hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva olika delar av verksamheten.

Energikartläggning på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktörer som ger stöd i att minska energianvändningen

Flera myndigheter, organisationer, regioner, kommuner och projekt har tagit fram metodstöd och vägledningar som stöd i att minska och effektivisera energianvändningen. Här är exempel på aktörer som på olika sätt ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med energieffektivisering.

Sveriges 16 regionala energikontor stöttar offentlig sektor och företag att ställa om till långsiktigt hållbar energianvändning. Offentliga och privata aktörer kan bland annat få stöd och rådgivning för att förbättra den egna verksamhetens energianvändning och i sitt arbete med energiomställningen. Kommuner kan också få stöd för att, i sin tur, kunna stötta andra aktörer som till exempel företag och föreningar. Energikontoren samordnar även stöd till privatpersoner via energi- och klimatrådgivningen.

Energikontoren Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatkommunerna delar aktivt med sig av sina erfarenheter, material och verktyg på webbplatsen, via nyhetsbrevet och vid seminarier.

Om energieffektivisering på Klimatkommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) arbetar för energieffektivisering i byggnader och kommunala verksamheter.

Om energi och klimat på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten finansierar nätverk som delar med sig av information om pågående och avslutade projekt som minskar energianvändningen och energieffektiviserar inom olika områden.

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett antal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. På deras webbplats finns bland annat information och resultat från aktuella projekt och förstudier.

Bebostads webbplats Länk till annan webbplats.

Inom Belok finns Resurseffektiv livsmedelshantering Relivs med information om projekt som rör lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel.

Relivs webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges allmännytta har ett särskilt klimatinitiativ, som omfattar merparten av alla lägenheter och även omfattar insatser för att spara energi och effekt.

Allmännyttans klimatinitiativ på Sveriges Allmännyttas webbplats Länk till annan webbplats.

Energispartips – så sparar du energi i hemmet, Sveriges allmännyttas kampanjwebbplats Länk till annan webbplats.

Lägesbild över energisituationen

Energimyndigheten sammanställer regelbundet lägesbilder över hur energisituationen ser ut i Sverige. Länsstyrelsen sammanfattar regelbundna lägesbilder om hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län.

Sveriges energiläge på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vanligt ställda frågor

Jämtland tillhör elområde 2. I detta elområde finns det gott om produktion och lägre förbrukning än i framför allt de södra delarna av Sverige. Sannolikheten att en bortkoppling drabbar vårt län är enligt Svenska kraftnät låg.

Det är låg risk för att elen stängs av i Jämtland och Härjedalen. Strömavbrott till följd av tekniska problem, stormar, eller planerade avbrott för underhåll kan fortfarande inträffa och då är det viktigt att du har en egen hemberedskap.

Förbered dig för kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till regionnätsföretag att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Notera: Svenska kraftnät bestämmer inte vilka ledningar eller vilka elanvändare som ska prioriteras.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Vilka ledningar och elförbrukare som ska kopplas ifrån (så kallad förbrukningsfrånkoppling) kräver lokal kunskap. Därför bestäms detta på regional och lokal nivå. Kommuner, elnätsbolag, myndigheter, länsstyrelser och regioner planerar tillsammans hur samhällsviktiga verksamheter ska prioriteras vid elbrist.

Prioriteringen görs enligt en metod från Energimyndigheten som kallas Styrel.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Styrel (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om styrel (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Styrel och förbrukningsfrånkoppling | Svenska kraftnät (svk.se) Länk till annan webbplats.

Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. Länsstyrelsen deltar i olika steg i processen.

 1. Länsstyrelsen tar emot underlag om olika samhällsviktiga elanvändare från statliga myndigheter. Dessa föreslår även vad som ska prioriteras.
 2. Länsstyrelsen skickar dessa underlag till respektive kommun.
 3. Kommunen prioriterar egen verksamhet och det underlag som inkommer från privata aktörer i sin kommun.
 4. Elnätsägare får sedan underlag från kommunerna och noterar vilka verksamheter som finns på respektive elledning. Därefter skickas underlaget tillbaka till kommunerna.
 5. Kommunerna föreslår rangordning för respektive ledning och skickar dessa till Länsstyrelsen.
 6. Länsstyrelsen får sedan tillbaka underlag från kommunerna och sammanställer ett länsövergripande underlag. I det föreslås i vilken ordning olika elledningar ska kopplas ifrån.
 7. Därefter skickar Länsstyrelsen underlaget till respektive elnätsägare samt Svenska kraftnät.
 8. Elnätsägare använder underlaget för att förbereda från- och tillkopplingsplaner.

I första hand prioriteras elanvändare som har betydelse för människors liv och hälsa, och samhällets funktionalitet i stort. Det kan också handla om elanvändare som representerar miljömässiga, ekonomiska eller sociala och kulturella värden.

Nej, inga privatpersoner finns med i planeringsunderlaget.

Det är inte enskilda objekt såsom hus eller företag som kopplas bort, utan elledningar. På elledningar kan det finnas flera olika typer av verksamheter. Om det är en elledning som prioriteras vid frånkoppling kommer de användare som befinner sig på ledningen att få el även om man inte är en prioriterad användare. Det kan uppfattas som ett trubbigt verktyg men så ser de tekniska förutsättningarna ut just nu.

Det är frivilligt att ingå i Styrel-planeringen för samhällsviktiga elberoende verksamheter. Både offentliga och privata. Om du bedriver en samhällsviktig verksamhet som har ett starkt elberoende kan det finnas anledning att vara med i underlaget. Kontakta Länsstyrelsen eller den kommun där din verksamhet fysiskt bedrivs för att få veta mer.

Nej, det är ingen garanti att få el enbart för att ens verksamhet är del av planeringsunderlaget. Sannolikheten att få det ökar dock om man är det.

Om elavbrott vid brist

Energimyndigheten har tagit fram en planeringsprocess där samhällsviktiga elanvändare identifieras och prioriteras, Den kallas för Styrel. Förenklat handlar det om att planera för vilka som ska få el vid en eventuell bristsituation.

Länsstyrelsen ansvarar för att samordna planeringen i länet och har tillsammans med nationella myndigheter, elbolag och kommuner kartlagt funktioner utifrån vilka konsekvenser som inträffar om de inte får el. Människors liv och hälsa är alltid mest prioriterade, som till exempel sjukhus, äldreboenden och räddningstjänst.

Varje kWh räknas - Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Every kWh counts - Swedish Energy Agency Länk till annan webbplats.

لكل قطرة كهرباء أهميتها - Swedish Energy Agency Länk till annan webbplats.

هر کیلووات ساعت مهم است - Swedish Energy Agency Länk till annan webbplats.

kWh kastaa waa muhiim - Swedish Energy Agency Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling