Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi informerar, sprider kunskap och svarar på frågor om klimatförändringar från allmänheten och media.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Länsstyrelsens roll

Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden. Vi arbetar utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Vi stöttar kommunen och andra regionala organisationer genom att sprida information och kunskap om hur klimatet ser ut nu och hur det kan se ut i framtiden. Vi svarar på frågor från allmänheten och media. Vi tar fram informationsmaterial till exempel om hur du som privatpersoner kan påverkas vid en värmebölja eller hur ditt ansvar som fastighetsägare ser ut vid en översvämning.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Handlingsplan för klimatanpassning

Vi har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Handlingsplanen beskriver vårt läns framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Handlingsplan för klimatanpassning

Vi har här samlat ett antal strategier och rapporter för klimatanpassning. Dessa är vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

Dokumenten beskriver Jämtlands läns framtida klimat och hur arbetet går till i dag. Där står också även vilka åtgärder som behövs göras för att vi ska kunna anpassa oss till ett förändrat klimat.

Effekter av ett förändrat klimat. Skogsstyrelsen (2015)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energiförsörjning i ett förändrat klimat (2012)PDF

Framtidsklimat i Jämtands län. SMHI (2015)PDF

Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruket i ett förändrat klimat (2011)PDF

Ras- och skred utifrån ett förändrat klimat (2013)PDF

Skogsbruk i ett förändrat klimat (2012)PDF

Skogs- och gräsbrand i ett förändrat klimat (2012)PDF

Skogs- och gräsbrandsrisker i ett förändrat klimat (2012)PDF

Vattenplan för Storsjön (2016)PDF

Översvämning utifrån ett förändrat klimat (2013)PDF

Handbok ger stöd för att klimatanpassa dricksvatten­produktionen

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om både torka och vattenbrist och om oväder och översvämningar. Kommunernas ansvarar för att säkerställa att det finns tillgång till dricksvatten och att det är säkert att dricka.

För att trygga ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter analysera, planera och vidta olika åtgärder utifrån klimatförändringarna. För det behövs kompetens, strategiskt arbete och samverkan.

Nu finns en handbok om hur klimatanpassning kan gå till praktiskt, steg för steg. Den kan användas av dricksvattenproducenter och kommuner för att stärka sin förmåga och säkerställa tillgången till säkert dricksvatten. Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg.

Handboken finns i en digital version på Livsmedelsverkets webb och kan även skrivas ut från pdf. På webben finns också ett verktyg att ladda ned där kommunen kan fylla i sina förutsättningar, för att få en överblick och kunna prioritera vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången på dricksvatten i framtiden.

Till handboken på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lina Wold

Samordnare Klimatanpassning