Energi- och klimatrådet i Jämtlands län

Ett gemensamt arbete för länet


Energi- och klimatrådet är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning, akademi, civilsamhället och branschorganisa­tioner.

Rådet medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala energi- och klimatarbetet samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets energi-och klimatarbete.

Energi- och klimatrådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av den regionala energi- och klimatstrategin samt andra relevanta dokument, och bidrar till uppfyllandet av dessa.

Aktuella evenemang

Klimatseminariet 2024

Fokusområden

Det finns i nuvarande energi- och klimatstrategi fem fokusområden. Inom respektive fokusområde samlas pågående projekt, arbetsgrupper, initiativ som bidrar till strategins genomförande. De olika initiativen kan ledas av Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen eller andra organisationer och företag.

Syftet med de olika initiativen under fokusområdena är att de ska vara pådrivande, samordnande och bidragande till genomförande av strategin.

Sekretariatets roll är att hålla koll vad som händer inom de olika initiativen och redovisa det på rådsmötena. Samt att föra ut relevant information från rådsmötena till initiativen.

Sekretariatets roll är också att tillsammans med Rådet identifiera behov av ytterligare initiativ, utöver det som göras, och försöka initiera dessa. Rådet har en viktig roll vad gäller förankring och omvärldsbevakning.

Aktuella fokusområden i Energi- och klimatstrategin:

  • fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner
  • skogen som resurs och kolsänka
  • förnybar energi
  • klimatsmarta livsmedel
  • hållbar konsumtion

Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län

I syfte att snabba på omställningsarbetet tillsammans med länets företag och organisationer så har Energi- och klimatrådet tillsammans med projektteamet för Klimatneutrala Östersund 2030 bildat en omställningsarena.

Läs mer om hur du kan delta i arbetet!

Energi- och klimatrådet utgör en arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi, civilsamhälle och branschorganisationer.

Rådet medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala energi- och klimatarbetet samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets energi-och klimatarbete.

Energi- och klimatrådet deltar i den fortlöpande utvecklingen av den regionala energi- och klimatstrategin samt andra relevanta dokument, och bidrar till uppfyllandet av dessa.

Organisationerna i rådet är aktiva i, för dem, relevanta arbetsgrupper/initiativ under fokusområdena.

Förvaltare

Energi- och klimatrådet förvaltas gemensamt av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Ett delat förvaltarskap ger löpande tillfällen att utveckla samarbetet, hitta samverkansfördelar och lösa målkonflikter i de två organisationernas uppdrag.

Organisation

Energi- och klimatrådet är organiserat i ett sekretariat, en styrgrupp och ett råd. Utöver detta finns det fokusområden i vilket det operativa arbetet sker.

Organisationsskiss Energi- och klimatrådetFörstora bilden

Rådets medlemmar och deras organisationer medverkar i att utforma och förankra den övergripande färdriktningen för det regionala energi- och klimatarbetet samt bidrar till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets energi- och klimatarbete.

Rådets medlemmar och deras organisationer deltar i den fortlöpande utvecklingen av den regionala energi- och klimatstrategin samt andra relevanta dokument, och bidrar till uppfyllandet av dessa.

Rådets medlemmar och deras organisationer är aktiva i, för dem, relevanta arbetsgrupper/initiativ under fokusområdena.

Rådet ses fyra gånger per år. Ordförandeskapet sköts omväxlande av Länsstyrelsen (landshövdingen) och Region Jämtland Härjedalen (regionråd).

Styrgruppen består av landshövding och regionråd, samt ansvarig chef på Länsstyrelsen respektive Region Jämtland Härjedalen. Styrgruppens uppgift är att prioritera sekretariatets arbetsinsatser mellan rådsmötena.

Sekretariatet utgörs av tjänstepersoner från Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län. Arbetsuppgifterna består av att:

  • löpande utveckla av Energi- och klimatrådet
  • arbete med Energi- och klimatstrategin
  • inom ramarna för fokusområdena ha omvärldsbevakning, intern bevakning samt aktivt samarbete med aktörer
  • ta fram underlag och förslag till beslut som hanteras av styrgrupp och till viss del rådet
  • administration och dokumentation i anslutning till rådets möten, workshops och seminarier inklusive information på hemsidan.

Energi- och klimatrådet sammanträder fyra gånger per år.

Ordförandeskapet i rådet roteras mellan Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Energi- och klimatstrateg

Sara Nordstrand

Samordnare för Miljö- och klimatrådet

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss